Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eva Matejková, PhD.
Identification number: 1538
University e-mail: eva.matejkova [at] uniag.sk
 

Contacts     Lesson     Projects     
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Examination of the impact of migration changes on the natural increase of European countries.
Written by (author):
Ing. Katarína Dobcsányiová
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Skúmanie vplyvu migračných zmien na prirodzený prírastok európskych krajín
Summary:
Starnutie populácie je dôsledkom druhej demografickej transformácie. Riešenie tejto otázky je veľmi problematické, pretože tendencie v západných krajinách odsúvajú otázku rodičovstva a východné krajiny začínajú postupne tento trend nasledovať. Cieľom práce je zhodnotenie súčasného stavu vývoja obyvateľstva v Európe, popis migračnej krízy a skúmanie vplyvov migračných zmien na prirodzený prírastok európskych krajín. Údaje použité v práci sú panelové dáta z rôznych časových období európskych krajín. Na popísanie vplyvu čistej migrácie a iných ukazovateľov na prirodzený prírastok je použitá regresná analýza. Na roztriedenie krajín do zhlukov na základe vypočítaných indexov je použitá zhluková analýza a na jej overenie diskriminačná analýza. Analýzami sme potvrdili štatisticky významný vplyv čistej migrácie na zvyšovanie prirodzeného prírastku. V súčasnosti však na prirodzený prírastok pôsobia iné faktory vo väčšej miere ako migrácia obyvateľstva. Do budúcna však predpokladáme, že súčasný imigranti predovšetkým z Nemecka, po získaní azylu sa začlenenia do spoločnosti a výraznejšie ovplyvnia prirodzený prírastok nemeckej populácie.
Key words:
prirodzený prírastok, migračná kríza, zhluková analýza , regresná analýza, starnutie obyvateľstva

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited