Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eva Matejková, PhD.
Identification number: 1538
University e-mail: eva.matejkova [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Statistics and Operations Research (FEM)

Contacts
     
Lesson     Projects     Publications
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
The comparison of public expenditures on the pension system in selected EU countries
Written by (author):
Department:
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
Thesis supervisor: Ing. Eva Matejková, PhD.
Opponent:
Ing. Martina Fusková, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Komparácia verejných výdavkov na dôchodkový systém vo vybraných krajinách EÚ
Summary:
Hlavným cieľom diplomovej práce je komparácia verejných výdavkov na dôchodkový systém vo vybraných krajinách EÚ. Údaje k analýzam boli čerpané z databáz OECD a štatistického úradu Európskeho spoločenstva (EUROSTAT). V práci sa analyzujú verejné výdavky na dôchodky v troch časových obdobiach (roky 2004, 2009, 2014). Komparácie výdavkov na dôchodky sa realizujú aj z hľadiska ich štruktúry. Pozornosť je venovaná tiež budúcemu vývoju výdavkov na dôchodkový systém (do roku 2060). V závere práce je urobená komparatívna analýza pomocou zhlukovej analýzy, ktorej cieľom bolo porovnať dôchodkové systému krajín EÚ, (systémy boli porovnávané na základe ukazovateľov, ktoré sú v korelácii s verejnými výdavkami na dôchodkový systém). Z práce vyplynuli nasledovné závery: najvyššie hodnoty výdavkov na dôchodky (% z HDP) mali v sledovanom období najmä krajiny Rakúsko, Taliansko, Grécko a Francúzsko. Ich hodnota sa pohybovala na úrovni 13 až 16 % z HDP. Slovensko vynakladalo na dôchodky približne 8 % z HDP. Najnižšie výdavky na dôchodky vynakladali Írsko, Cyprus, Litva, okolo 4-6 % z HDP. Z hľadiska štruktúry najväčší podiel z celkových výdavkov patrí jednoznačne starobným dôchodkom. Litva a Cyprus vynakladajú na starobné dôchodky viac ako 80 % z celkových výdavkov. Pozostalostné dôchodky predstavujú dôchodkové dávky, na ktoré krajiny EÚ vynakladajú najmenší podiel z celkových výdavkov. Napríklad v Estónsku a Slovinsku je to len okolo 1,5-3,4 %. V prípade budúceho vývoja výdavkov na dôchodkový systém sme dospeli k tomu, že krajiny Taliansko a Grécko budú naďalej patriť medzi tie, ktoré budú i naďalej vynakladať najväčšie % z HDP na dôchodky (15-17%). Na základe zhlukovej metódy a vybraných ukazovateľov sme dospeli k tomu, že krajinám ako Dánsku, Švédsku, Spojenému kráľovstvu, právom patria popredné priečky v udržateľnosti dôchodkových systémov.
Key words:verejné výdavky, dôchodkový systém, komparácia, zhluková analýza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited