Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eva Matejková, PhD.
Identification number: 1538
University e-mail: eva.matejkova [at] uniag.sk
 

     
     
Projects          Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Comparing Regions of Slovakia from the Aspect of Achieved Living Standards Degree
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Eva Matejková, PhD.
Opponent:
Ing. Jozef Palkovič, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Komparácia regiónov Slovenska z hľadiska dosahovaného stupňa životnej úrovne.
Summary:
Ekonomická vyspelosť krajiny tvorí základ pre rozvoj spoločnosti a životnej úrovne jej obyvateľov. Z tohto dôvodu je povinnosťou každej krajiny vytvárať podmienky pre kvalitný život a uspokojenie potrieb jednotlivca i celej spoločnosti. Podmienky ovplyvňujúce životnú úroveň obyvateľstva sa líšia nie len medzi jednotlivými krajinami ale aj medzi regiónmi v rámci krajiny. Úlohou predkladanej diplomovej práce je porovnať dosahovaný stupeň životnej úrovne medzi regiónmi Slovenska, ktoré sú v práci komparované na úrovni NUTS 3 a LAU 1. Životnú úroveň sme porovnávali prostredníctvom vybraných ekonomických, demografických a sociálnych ukazovateľov v rokoch 2005 až 2016 na úrovni NUTS 3 a na úrovni LAU 1 za rok 2016. Ako vyplýva z výsledkov práce, Slovensko je charakteristické značnými regionálnymi disparitami. Ekonomicky rozvinuté západné Slovensko dosahuje vyšší stupeň životnej úrovne ako menej rozvinuté južné a východné Slovensko. Výnimkou sú okresy Košíc, kde životná úroveň je po Bratislavskom kraji najvyššia. Pre regióny s vyššou životnou úrovňou je charakteristický vyšší príjem, nižšia nezamestnanosť, nižšia miera chudoby, kvalitnejšie zdravotníctvo ale aj starnutie populácie. Naopak regióny s nižšou životnou úrovňou, ako sú Poltár, Rožňava, Rimavská Sobota, Revúca, Gelnica, Kežmarok, Stropkov alebo Snina sú charakteristické nízkym príjmom, vysokou nezamestnanosťou, nižšou strednou dĺžkou života či vyšším prirodzeným prírastkom. Zhlukovou analýzou sme zistili podobnosť v životnej úrovni medzi okresmi veľkých miest, ktoré dosahujú vysokú životnú úroveň. Naproti tomu okresy severného, východného a južného Slovenska s menšími mestami dosahujú nižšiu životnú úroveň. Viacrozmernou analýzou rozptylu sme potvrdili štatisticky významnú diferencovanosť v životnej úrovni Bratislavského kraja od ostatných krajov SR. Regionálne disparity majú negatívny dopad na celú krajinu. Z tohto dôvodu by mal štát podporovať rozvoj regiónov z nižším stupňom životnej úrovne prostredníctvom investícií v týchto regiónoch, zvyšovaním kvality vzdelávania a rozvojom kvality cestnej infraštruktúry.
Key words:životná úroveň, kraj, okres, socio-ekonomické ukazovatele, analýza, viacrozmerné štatistické analýzy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited