Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eva Matejková, PhD.
Identification number: 1538
University e-mail: eva.matejkova [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Statistics and Operations Research (FEM)

     Lesson          Publications
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Analysis of household's income and living conditions below the subsistence level
Written by (author):
Department: Department of Statistics and Operations Research (FEM)
Thesis supervisor: Ing. Eva Matejková, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Analýza príjmu a životných podmienok domácností pod úrovňou životného minima
Summary:Diplomová práca je zameraná na analýzu príjmu a životných podmienok domácností pod úrovňou životného minima v krajinách Európskej únie. V práci sú čerpané dáta z databázy štatistického úradu Európskej únie – EU SILC. Databáza je pre nás hlavným zdrojom čerpania informácií o príjmoch a životných podmienkach v domácnostiach európskych krajín. Skúmanie príjmu a životných podmienok uskutočňujeme pomocou indikátorov chudoby a sociálneho vylúčenia za rok 2018. Analýza indikátorov príjmu a životných podmienok v Európskej únii je v práci podmienená hodnotením životnej úrovne na základe hrubého domáceho produktu na obyvateľa. V práci konštatujeme nadpriemernú životnú úroveň v 11 krajinách a značné vychýlenie Luxemburska. Podpriemerný vývoj identifikujeme na Slovensku a rovnako tak v ostatných 16 krajinách. Životné štandardy skúmame aj pomocou indikátorov príjmovej chudoby a nerovnosti, ktoré nám umožňujú chápať životné podmienky v krajinách Európskej únie odlišným spôsobom ako hrubý domáci produkt. Zhodnotením priemerného príjmu pod úrovňou životného minima potvrdzujeme, že vo väčšine krajinách s nižšou životnou úrovňou sa priemerný príjem pohybuje na nízkych úrovniach. Aplikáciou faktorovej analýzy identifikujeme tri významné faktory, ktoré zahŕňajú pôvodné premenné a ďalej ich používame pri vytváraní spoločných objektov na základe podobností. Zhluková analýza spája krajiny Európskej únie do štyroch zhlukov, vytvorených podľa spoločných faktorov. Do prvej skupiny sme zaradili osem vyspelých krajín západnej Európy: Nemecko, Estónsko, Luxembursko, Poľsko, Spojené kráľovstvo. Druhý zhluk, do ktorého patrí Slovenská a Česká republika, je tvorený najväčším počtom krajín z oblasti západnej, strednej a východnej Európy. Tretia skupina zahŕňa tri krajiny z oblasti južnej Európy: Grécko, Španielsko, Taliansko. Krajiny sú charakteristické najmä zvýšeným cestovným ruchom. Posledný zhluk, prezentovaný najvyššou mierou negatívneho prejavu indikátorov príjmovej a materiálnej chudoby, tvoria krajiny juhovýchodnej Európy: Rumunsko a Bulharsko. Prácou sa snažíme identifikovať a komparovať životné podmienky a úroveň príjmu v krajinách, ktoré sú v roku 2018 súčasťou Európskej únie a poukázať tak na podobnosť, resp. diferencie medzi nimi.
Key words:
príjem, indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia, krajiny Európskej únie, viacrozmerné metódy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited