Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Identification number: 1543
University e-mail: vlasta.vozarova [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Physics (TF)
Administration - Faculty of Engineering

Contacts     Lesson
     
Final thesis     Projects
     
     Bodies
     
Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Patrik Andrásko
Elektronická podpora výučby a jej uplatnenie pri fyzikálnych laboratórnych meraniach
April 2013
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marek Bekéni
Fyzikálne a ekonomické porovnanie tradičných a alternatívnych palív
April 2014
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Bekéni
Vplyv teploty na fyzikálne vlastnosti tradičných a alternatívnych palív
April 2016
Displaying the final thesis
4.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Mária Bryndzová
DSC analýza technických kvapalín pri nízkych teplotách
April 2020
Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Mária Bryndzová
Fyzikálne vlastnosti ako ukazovatele kvality chladiacich kvapalín
April 2017
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Ján Csillag, PhD.
Využitie fyzikálnych metód pri hodnotení vybraných technologických vlastností ekologických mazív
May 2017
Displaying the final thesis
7.Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Ján Csillag, PhD.
Využitie fyzikálnych metód pri hodnotení vybraných technologických vlastností ekologických mazív
May 2017
Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miriama Čandíková
Fyzikálne charakteristiky rôznych druhov biomasy
April 2015
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Miriama Čandíková
Hodnotenie vybraných ukazovateľov kvality biomasy na energetické účely fyzikálnymi metódami
April 2017Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Peter Danko
Nedeštruktívne skúšanie a kontrola zvarových spojov
May 2014
Displaying the final thesis
11.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Pavol Drgoňa
Skúmanie vplyvu technologického spracovania biomasy na jej energetické zhodnotenie
April 2014
Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kazimír Estélyi
Analýza vplyvu teploty a iných faktorov na vybrané technologické vlastnosti biopalív
May 2012
Displaying the final thesis
13.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ing. Peter Feješ
Fyzikálne princípy vybraných technických zariadení pre využitie obnoviteľného zdroja energie
April 2013
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Feješ
Fyzikálne princípy vybraných technických zariadení pre využitie veternej energie
April 2015Displaying the final thesis
15.Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Barbora Gajarská
Skúmanie teplotnej stability materiálov DSC metódou
April 2021
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Barbora Gajarská
Teplota ako faktor ovplyvňujúci vlastnosti materiálov
April 2019
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. František Gajdoš
Fyzikálne faktory ovplyvňujúce vlastnosti materiálov v technologickom procese
April 2013Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. František Galgaňák
Fyzikálne metódy skúmania biomasy pre energetické účely
May 2011
Displaying the final thesis
19.
Final thesis is incomplete
DTWritten by (author): Bc. František Galgaňák
Skúmanie vplyvu obsahu vody na energetickú hodnotu pevnej biomasy
April 2014
Displaying the final thesis
20.
Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Jakub Gašparík
Kontrola originality motorových olejov DSC metódou
April 2021
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Jakub Gašparík
Uplatnenie fyzikálnych metód pri kontrole originality technických kvapalín
April 2019
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Dominika Gregušová
Posúdenie možných vplyvov veterných elektrární na životné prostredie
May 2012Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kristína Haberlandová
Solárne systémy a návrh využitia pre domácnosti
April 2011
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Kristián Hagara
Prehľad a porovnanie technických zariadení na spracovanie peliet
April 2016
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Simona Hajdúová
Možnosti využitia vzdelávacieho potenciálu internetu v študijnom programe Spoľahlivosť a bezpečnosť technických systémov
April 2011
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Roland Harsányi
Možnosti skúmania vplyvu teploty na vybrané technologické vlastnosti biomazadiel
May 2011
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Roland Harsányi
Skúmanie vplyvu teploty na termofyzikálne vlastnosti biomazadiel
April 2013Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Ján Hnát
Skúmanie vplyvu obsahu vody na termofyzikálne vlastnosti biomasy
April 2013Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ján Hnát
Využitie fyzikálnych metód pri hodnotení kvality biopalív
May 2011
Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Tomáš Horvát
Termofyzikálne vlastnosti materiálov z hľadiska tepelných technologických procesov
April 2013Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Richard Hronec
Fyzikálne charakteristiky ako ukazovatele kvality olejov
May 2020Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ľuboš Chrenko
Možnosti energetického využitia odpadov
April 2013
Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Jančo
Fyzikálne vlastnosti a tribotechnická diagnostika turbínových olejov
April 2015
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Kenyeres
Skúmanie teplotnej stability olejov metódami termickej analýzy
April 2013
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Róbert Kóňa
Skúmanie teplotnej stability technických kvapalín pri prevádzkových teplotách
April 2017
Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Ivan Kováčik
Fyzikálne vlastnosti biomasy z hľadiska energetického využitia
April 2011
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Kročko
Využitie počítačových animácií vo fyzike
April 2013
Displaying the final thesis
38.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Igor Lomen
Koncepcia energeticky sebestačnej farmy
April 2014
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matúš Mada
Energetický potenciál vybraného priemyselného odpadu
April 2013
Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Boris Magát
Porovnanie fyzikálnych vlastností biomasy z hľadiska energetického využitia
April 2014
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Boris Magát
Vplyv fyzikálnych vlastností biomasy na jej energetické využitie
April 2012
Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Filip Magáth
Termická analýza vybraných technických kvapalín
April 2017Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Lenka Magušinová
Využitie e-learningu pri spracovávaní environmentálnych tém v študijnom programe Spoľahlivosť a bezpečnosť technických systémov
April 2011
Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Martinec
Sorpčné odvlhčovanie pri uskladňovaní poľnohospodárskych produktov
April 2011
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Mihálik
Energetický potenciál vybraného komunálneho odpadu
April 2013
Displaying the final thesis
46.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Ing. Marcel Mladý
Charakteristika procesu vyhorievania palivových kaziet v reaktore
April 2016
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Nikel
Termofyzikálne vlastnosti materiálov vo vzťahu k technologickým vlastnostiam
May 2012Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dávid Papp
Možnosti skúmania vplyvu teploty na vybrané technologické vlastnosti biopalív
May 2011
Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Ana Petrović, PhD.
Využitie fyzikálnych metód pri hodnotení vybraných technologických vlastností biologicky odbúrateľných palív
May 2018
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Patrik Petrovský
Prehľad a výroba biopalív so zameraním na výrobu bioetanolu
April 2017Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Patrik Petrovský
Termická analýza biopalív
April 2019
Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Dominika Rečková
Fyzikálne laboratórium z hľadiska organizácie a bezpečnosti práce
April 2016
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Rudňanská
Fyzikálne faktory pracovného prostredia z hľadiska bezpečnosti práce
April 2013
Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Rudňanská
Hodnotenie vplyvu vybraných fyzikálnych faktorov pracovného prostredia z hľadiska bezpečnosti práce
April 2015
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Slavomír Sčensný
Fyzikálne vlastnosti biopalív z hľadiska posudzovania ich kvality
April 2013
Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Segíň
Porovnanie vlastností a možností využitia rôznych druhov biopalív
April 2015
Displaying the final thesis
57.
Final thesis is incomplete
DTWritten by (author): Bc. Jarmila Solárová
Fyzikálne metódy hodnotenia vybraných ukazovateľov kvality biomazív
April 2013
Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Jarmila Solárová
Fyzikálne metódy skúmania vlastností biomazadiel
May 2011Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Solárová
Fyzikálne metódy hodnotenia vybraných ukazovateľov kvality biopalív
April 2013
Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Solárová
Fyzikálne metódy skúmania vlastností biopalív
May 2011
Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Marek Solčiansky
Fyzikálne charakteristiky tepelnoizolačných materiálov
April 2015
Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Striha
MOŽNOSTI A TECHNOLOGICKÉ RIEŠENIA PRE ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE
April 2012
Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Striha
Návrh fotovoltaického systému pre rodinný dom vo vybranej lokalite
April 2015Displaying the final thesis
64.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Ing. Michal Striha
Vybrané technologické riešenia pre alternatívne zdroje energie
April 2014
Displaying the final thesis
65.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Ing. Adam Struhár
Fyzikálne procesy v technológiách tepelného spracovania produktov
April 2017
Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ladislav Szabó
Fyzikálne vlastnosti ako ukazovatele kvality produktov biologického pôvodu
April 2017Displaying the final thesis
67.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alida Szapuová
Elektronická podpora vzdelávania v študijnom programe Spoľahlivosť a bezpečnosť technických systémov
April 2011
Displaying the final thesis
68.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alida Szapuová
Využitie e-learningu pri spracovávaní environmentálnych tém v študijnom programe Kvalita produkcie
April 2011
Displaying the final thesis
69.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Eva Száraz
Posúdenie vplyvu termofyzikálnych vlastností obilnín na efektívnosť technologických procesov pozberového spracovania
April 2011Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Tomáš Ševčík
Fyzikálne a ekonomické porovnanie rôznych druhov biomasy
April 2014
Displaying the final thesis
71.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Tomáš Ševčík
Fyzikálne porovnanie rôznych druhov biomasy
April 2016
Displaying the final thesis
72.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Michal Šťastný
Neodymové magnety a ich využitie v technike
April 2013
Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Peter Tomášik
Analýza vplyvu teploty a iných faktorov na vybrané technologické vlastností biomazadiel
May 2010
Displaying the final thesis
74.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Peter Tomášik
Analýza vplyvu teploty a iných faktorov na vybrané technologické vlastností biomazadiel
May 2013
Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimír Tomašovič
Skúmanie závislostí termofyzikálnych a technologických vlastností biopalív
May 2012
Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Torčíková
Skúmanie vplyvu iných faktorov na viskozitu biomazadiel
May 2012
Displaying the final thesis
77.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Marián Trubíni
Teplota ako faktor ovplyvňujúci vlastnosti materiálov
April 2017
Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Adam Varga
Fyzikálne vlastnosti olejov z hľadiska tribologického využitia
April 2011Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lukáš Varga
Fyzikálne vlastnosti ako ukazovatele kvality pevných biopalív
April 2015Displaying the final thesis
80.
Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Lukáš Varga
Porovnanie pevných biopalív na základe ich fyzikálnych charakteristík
April 2017
Displaying the final thesis
81.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Varga
Porovnanie pevných biopalív na základe ich fyzikálnych charakteristík
April 2017
Displaying the final thesis
82.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Sabina Veselková
Možnosti využitia termickej analýzy pri skúmaní materiálov
April 2016Displaying the final thesis
83.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Ing. Peter Vida
Fyzikálne metódy spracovania a hodnotenia produktov
April 2016
Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Vida
Fyzikálne techniky spracovania produkcie
April 2014
Displaying the final thesis
85.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Peter Vida
Vplyv teploty skladovania na kvalitu piva
April 2016
Displaying the final thesis
86.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Tomáš Vitan
Opis teplotného správania vybraných kvapalných motorových palív
April 2017
Displaying the final thesis
87.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ondrej Vrablec
Možnosti využitia fyzikálnych metód pri hodnotení vybraných ukazovateľov kvality biopalív
April 2011Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress