Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Identifikačné číslo: 1543
Univerzitný e-mail: vlasta.vozarova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra fyziky (TF)
dekanát - centrum - Technická fakulta
Prodekanka - Technická fakulta

Kontakty
     
          Projekty     
Publikácie
     
Orgány     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Fyzikálne vlastnosti biopalív z hľadiska posudzovania ich kvality
Autor:
Ing. Slavomír Sčensný
Pracovisko:
Vedúci práce: doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Oponent:
doc. Ing. Jozef Žarnovský, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Fyzikálne vlastnosti biopalív z hľadiska posudzovania ich kvality
Abstrakt:V diplomovej práci je spracovaný prehľad o súčasnom stave riešenej problematiky, charakteristiky biomasy a biopalív. Prvá časť je venovaná charakterizovaniu biomasy jej využitiu na energetické účely. V druhej časti je diplomová práca venovaná biopalivám ich všeobecnému rozdeleniu so zameraním sa na vybrané druhy biopalív. V rámci kapitoly Metodika práce sú definované fyzikálne veličiny ako hustota, teplotná a tepelná vodivosť, spalné teplo výhrevnosť a pod. Významnou časťou tejto kapitoly je popis metód merania a definície vybraných termofyzikálnych parametrov. Vlastná práca spracováva výsledky súborov experimentálnych meraní pomocou zariadenia ISOMET 2104 na zistenie vybraných charakteristík biopalív. Výsledky sú prezentované vo forme grafov a tabuliek. Všetky namerané dáta sú štatisticky spracované. Zo získaných výsledkov práce vyplýva, že fyzikálne metódy používané na zistenie termofyzikálnych parametrov biopalív nepriamo umožňujú posudzovanie vybraných ukazovateľov ich kvality. Získané poznatky o fyzikálnych parametroch biopalív umožňujú v praxi vhodne vybrať napr. spôsob ich využitia, prípadne zlepšiť proces ich spracovania.
Kľúčové slová:
biomasa, biopalivá, fyzikálne vlastnosti, termofyzikálne parametre

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene