Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Identifikačné číslo: 1543
Univerzitný e-mail: vlasta.vozarova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra fyziky (TF)
dekanát - centrum - Technická fakulta
Prodekanka - Technická fakulta

     
     
     
Projekty
     
     Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Skúmanie teplotnej stability technických kvapalín pri prevádzkových teplotách
Autor:
Pracovisko: Katedra fyziky (TF)
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Miroslav Macák, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Skúmanie teplotnej stability technických kvapalín pri prevádzkových teplotách
Abstrakt:
Práca sa zaoberá skúmaním teplotnej stability technických kvapalín metódami termickej analýzy. V teoretickej časti práce je spracovaný prehľad o vybraných technických kvapalinách a podrobnejšie popísané ich rozdelenie, charakteristika, výroba a aplikácia. V ďalších častiach je spracovaná charakteristika fyzikálnych veličín vo vzťahu k téme práce: hustota, dynamická viskozita, teplo a teplota, ich vzájomný vzťah. V nasledujúcej kapitole je spracovaná charakteristika skúmaného materiálu, 2 vzorky brzdovej kvapaliny. Práca obsahuje aj spracovaný opis meracích prístrojov: hustomer Mettler Toledo DM40, viskozimeter Brookfield DV2T a kalorimeter Mettler Toledo DSC1. V ďalšom kroku sú spracované výsledky meraní vybraných fyzikálnych vlastností brzdovej kvapaliny: viskozita a hustota v závislosti od teploty, respektíve bod tuhnutia. Výsledky práce sú spracované v grafickej forme a na základe výsledkov meraní je zhodnotená teplotná stabilita skúmaných vzoriek.
Kľúčové slová:
teplotná stabilita, brzdová kvapalina, viskozita, hustota, bod tuhnutia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene