Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Lýdia Končeková, PhD.
Identification number: 1547
University e-mail: koncekova [at] is.uniag.sk
 
Lecturer CSc.PhD. - Department of Environmental Management (FESRD) - terminated

Contacts          Publications     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesis
UntilDetails
1.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Tomáš Angst
Identifikácia faktorov ohrozenia biodiverzity vo vybranom území
May 2019
Displaying the final thesis
2.Final thesis is in progressDT
Written by (author): Bc. Tomáš Angst
Súčasný stav, ohrozenie, ochrana biodiverzity a možnosti manažmentu vybraných chránených území
April 2021
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ildikó Bálintová
Vplyv poľnohospodárskej výroby na vybrané zložky životného prostredia
June 2011
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Martina Balžanová
Možnosti nakldania s odpadom vo vybraných obciach SR
April 2012
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ladislav Barák
Hodnotenie výskytu a vybraných populačných charakteristík inváznych druhov rastlín vo vybraných katastrálnych územiach
April 2014Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ladislav Barák
Mapovanie inváznych druhov rastlín vo vybranom regióne
May 2012
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Bečicová
Vplyv cestovného ruchu na jednotlivé zložky životného prostredia vo vybranom regióne
May 2011
Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Branislav Benuš
Vplyv cestovného ruchu na životné prostredie vo vybranom okrese
May 2013
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Katarína Birkusová
Hodnotenie vnímania vplyvu ľudských aktivít a z nich vyplývajúcich environmentálnych problémov obyvateľmi vybraných obcí
May 2014
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Birkusová
Návrh a realizácia ekologickej exkurzie ako nástroja tvorivých aktivizačných metód vo vyučovaní
April 2016
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Simona Brnová
Hodnotenie súčasného využívania krajiny a prejavov antropických aktivít vo vybranom katastrálnom území
April 2016
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Natália Broošová, PhD.
Mapovanie výskytu populácií inváznych druhov rastlín vo vybranom území
April 2011
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Bubernáková
Hodnotenie súčasného využívania krajiny a prejavov antropických aktivít vo vybranom katastrálnom území
April 2016
Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adrián Čapo
Hodnotenie biodiverzity burín vo vinohradoch
May 2015
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Adrián Čapo
Hodnotenie zmien biodiverzity spontánnej bylinnej vegetácie v porastoch rýchlorastúcich rastlín
April 2017
Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Zuzana Čontošová
Súčasný stav, ohrozenie, ochrana biodiverzity a možnosti manažmentu vybraných chránených území
April 2013
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tatiana Čurillová
Hodnotenie vzťahu obyvateľov vo vybraných lokalitách k biodiverzite
May 2012
Displaying the final thesis
18.
Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Katarína Danová
Hodnotenie systému nakladania s odpadom vo vybraných obciach SR
April 2015
Displaying the final thesis
19.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Jiří Děkan
Návrh a realizácia ekologickej exkurzie ako nástroja tvorivých aktivizačných metód vo vyučovaní
April 2019
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Domaracký
Zhodnotenie procesu odstraňovania nelegálnych skládok vo vybraných samosprávach
April 2018Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Katarína Drešková
Mapovanie inváznych druhov rastlín v sprievodnej vegetácii vodného toku vo vybranom území
May 2013Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Andrea Drozdová
Vplyv cestovného ruchu na jednotlivé zložky životného prostredia vo vybranom regióne
May 2011
Displaying the final thesis
23.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Ing. Natália Dubeňová
Hodnotenie potenciálu územia a možnosti jeho využitia vo vidieckom cestovnom ruchu vo vybranom okrese resp. mikroregióne
April 2015
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Natália Dubeňová
Hodnotenie potenciálu územia a možnosti jeho využitia vo vidieckom cestovnom ruchu vo vybranom okrese resp. mikroregióne
April 2016
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martina Fobelová
Možnosti regulácie vybraného invázneho druhu rastlín
May 2013
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Gabrižová
Zhodnotenie procesu odstraňovania nelegálnych skládok v katastrálnom území obcí Brezová pod Bradlom a Myjava
April 2020
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľubica Gajdošová
Hodnotenie výskytu populácií inváznych druhov rastlín vo vybranom území
April 2013
Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Katarína Geherová
Hodnotenie využitia mechanickej regulácie invázneho druhu Helianthus tuberosus vo vybranom území
April 2016
Displaying the final thesis
29.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Bc. Patrícia Godárová
Hodnotenie vnímania vplyvu ľudských aktivít a z nich vyplývajúcich environmentálnych problémov obyvateľmi vybraných obcí
May 2019Displaying the final thesis
30.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ing. Patrik Gubáň
Hodnotenie biodiverzity burín vo vinohradoch
May 2015
Displaying the final thesis
31.
Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Ing. Karina Hederová
Identifikácia faktorov ohrozenia biodiverzity vo vybranom území
May 2016
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Karina Hederová
Identifikácia faktorov ohrozenia biodiverzity vo vybranom území
May 2016
Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Karina Hederová
Návrh na zlepšenie funkčného využívania vybraného katastrálneho územia
April 2018
Displaying the final thesis
34.Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Ing. Karina Hederová
Návrh na zlepšenie funkčného využívania vybraného katastrálneho územia
April 2018
Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Zuzana Hrušovská
Potenciál krajiny a možnosti jeho využitia vo vybraných obciach v okrese Nitra.
April 2013
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Veronika Jančichová
Manažment eliminácie nelegálnych skládok odpadu vo vybraných obciach okresu resp. mikroregiónu
April 2018Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lýdia Jandová
Súčasný stav, ochrana a ohrozenie biodiverzity v okrese Senica
April 2011Displaying the final thesis
38.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Kornélia Joštová
Analýza a hodnotenie nakladania s odpadom vo vybraných obciach
April 2020
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Klára Juhásová
Hodnotenie druhotnej štruktúry krajiny, ochrany krajiny, významných krajinnoekologických štruktúr a stresových javov vybraného územia
April 2011Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radka Kaprálová
Hodnotenie využitia rôznych foriem regulácie invázneho druhu Heracleum mantegazzianum vo vybranom území
April 2016
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Soňa Kazíková
Nakladanie s komunálnym odpadom vo vybranej obci
May 2012
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Erika Klčová
Mapovanie inváznych druhov rastlín vo vybranom regióne
May 2012
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Alena Kohútová
Hodnotenie súčasnej štruktúry krajiny a prejavov antropických aktivít vo vybranom katastrálnom území
April 2014
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Petra Kohútová
Hodnotenie súčasného využívania krajiny a prejavov antropických aktivít vo vybranom katastrálnom území
April 2016
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Petra Kohútová
Hodnotenie vnímania vplyvu ľudských aktivít a z nich vyplývajúcich environmentálnych problémov obyvateľmi vybraných území
May 2014
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Eva Kožáková
Hodnotenie súčasnej štruktúry krajiny a prejavov antropických aktivít (vo vybranom katastrálnom území )
April 2015
Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jakub Krajňák
Hodnotenie potenciálu územia a možnosti jeho využitia vo vidieckom cestovnom ruchu vo vybranom okrese resp. mikroregióne
April 2016
Displaying the final thesis
48.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Ing. Jakub Krajňák
Hodnotenie potenciálu územia a možnosti jeho využitia vo vidieckom cestovnom ruchu vo vybranom okrese resp. mikroregióne
April 2015Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Diana Kurucová
Hodnotenie využitia mechanickej a chemickej regulácie vybraného invázneho druhu rastlín
April 2013Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Labudová
Hodnotenie súčasnej štruktúry krajiny a prejavov antropických aktivít vo vybranom katastrálnom území
April 2014
Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Labudová
Identifikácia faktorov ohrozenia biodiverzity vo vybranom území
May 2012
Displaying the final thesis
52.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Petra Lančiová
Identifikácia faktorov ohrozenia biodiverzity vo vybranom území
May 2016
Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Petra Lančiová
Identifikácia faktorov ohrozenia biodiverzity vo vybranom území
May 2016
Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Lauková
Hodnotenie výskytu populácií inváznych druhov rastlín vo vybranom regióne
May 2012
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Veronika Lukačková
Mapovanie inváznych druhov rastlín v sprievodnej vegetácii vodného toku vo vybranom území
May 2013
Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Alžbeta Malačinová
Súčasný stav, ohrozenie a ochrana biodiverzity vo vybranom území
April 2011Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominika Matejčíková
Hodnotenie potenciálu územia a možnosti jeho využitia vo vidieckom cestovnom ruchu vo vybranom okrese resp. mikroregióne
April 2015
Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Klára Medveďová
Identifikácia a hodnotenie alejí a stromoradí v katastrálnom území mesta Holíč
May 2020
Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Martina Miškolciová
Manažment eliminácie nelegálnych skládok odpadu vo vybraných obciach okresu resp. mikroregiónu
April 2020
Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martina Miškolciová
Systém separovaného zberu odpadu v meste Levice
May 2011
Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Nerád
Hodnotenie využitia mechanickej regulácie vybraného invázneho druhu rastlín
May 2012
Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Erika Nipčová
Hodnotenie systému nakladania s odpadom vo vybraných obciach SR
April 2015
Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Oravcová
Hodnotenie súčasného využívania krajiny a prejavov antropických aktivít vo vybranom katastrálnom území
April 2018Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Pašerbová
Hodnotenie súčasného využívania krajiny a prejavov antropických aktivít vo vybranom katastrálnom území
April 2016Displaying the final thesis
65.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Veronika Pašerbová
Identifikácia faktorov ohrozenia biodiverzity vo vybranom území
May 2014
Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Marek Pethö
Ekologické účinky používania pesticídov
June 2011
Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Richard Petrík
Hodnotenie výskytu populácií inváznych druhov rastlín vo vybranom území
April 2013Displaying the final thesis
68.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Vladimír Pogran
Hodnotenie možnosti regulácie inváznych druhov vybraných rodov
May 2014Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Vladimír Pogran
Hodnotenie využitia mechanickej regulácie invázneho druhu Fallopia xbohemica v katastrálnom území obce Branč
April 2016
Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Andrea Prachárová
Hodnotenie súčasnej štruktúry krajiny a prejavov antropických aktivít (vo vybranom katastrálnom území )
April 2015Displaying the final thesis
71.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Anna Puškárová
Hodnotenie nakladania s odpadom vo vybraných obciach SR
April 2014
Displaying the final thesis
72.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Bohumila Remeňová
Identifikácia faktorov ohrozenia biodiverzity vo vybranom území
May 2013
Displaying the final thesis
73.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Veronika Rišková
Hodnotenie možnosti regulácie inváznych druhov vybraných rodov
May 2014
Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivan Sofka
Súčasný stav, ohrozenie biodiverzity a možnosti manažmentu vybraného chráneného územia
May 2012Displaying the final thesis
75.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Svrčeková
Hodnotenie druhotnej štruktúry krajiny, ochrany krajiny, významných krajinnoekologických štruktúr a stresových javov vo vybranom území
April 2011
Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Helena Šebová
Hodnotenie využitia mechanickej regulácie vybraného invázneho druhu
April 2011
Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Simona Šimová
Hodnotenie vzťahu obyvateľov vo vybraných lokalitách k biodiverzite
May 2012
Displaying the final thesis
78.
Final thesis is incompleteDT
Written by (author): Ing. Jana Škerková
Hodnotenie diverzity vyšších rastlín v bylinnom podraste vinohradov
April 2019
Displaying the final thesis
79.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Tatiana Šoltýsová
Identifikácia faktorov ohrozenia biodiverzity v NPR Mlynická dolina
May 2020
Displaying the final thesis
80.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Natália Štadlerová
Hodnotenie výskytu populácií inváznych druhov rastlín vo vybranom regióne
May 2012
Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Sandra Šubertová
Analýza a hodnotenie dodržiavania povinností obcí pri nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
May 2019
Displaying the final thesis
82.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Simona Švecová
Analýza socioekonomických javov z hľadiska využívania územia v danom regióne
May 2011
Displaying the final thesis
83.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Jana Thomková
Zhodnotenie procesu odstraňovania nelegálnych skládok vo vybraných samosprávach
April 2021Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Tkáčiková
Zhodnotenie procesu odstraňovania nelegálnych skládok vo vybraných samosprávach
April 2019
Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Daniel Valkovič
Hodnotenie nakladania s odpadom vo vybraných obciach SR
April 2014Displaying the final thesis
86.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michaela Vanková
Hodnotenie vybraných zložiek životného prostredia v okrese Partizánske
May 2013
Displaying the final thesis
87.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Róbert Vass
Zavádzanie separovaného zberu pri nakladaní s komunálnym odpadom v obci
June 2011
Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristína Verešová
Možnosti nakladania s odpadom vo vybraných obciach.
April 2013
Displaying the final thesis
89.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Denisa Veselovská
Hodnotenie potenciálu územia a možnosti jeho využitia vo vidieckom cestovnom ruchu vo vybranom okrese resp. mikroregióne
April 2015Displaying the final thesis
90.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Roman Vido
Identifikácia faktorov ohrozenia biodiverzity vo vybranom území
May 2012Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Eva Zahradníková
Hodnotenie využitia mechanickej regulácie vybraného invázneho druhu rastlín
May 2012Displaying the final thesis
92.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Renáta Žabková
Hodnotenie dopadov vetrových kalamít na lesný ekosystém v oblasti Krupinskej planiny
May 2012
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress