Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Alexander Fehér, PhD.
Identification number: 1548
 
Professor - Department of Environmental Management (FESRD)

Contacts          Projects     Publications
     
     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
StateFinal thesis
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Kristína Adamčíková
Hodnotenie biodiverzity bylín v porastoch energetických tráv
April 2013Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Beláková
Hodnotenie rastových parametrov domácich prírodných genotypov rýchlorastúcich drevín druhu Salix viminalis pre účely výroby energie
April 2016
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Belanová
Analýza a hodnotenie environmentálnych determinantov kvality života v obci Dubník
May 2012
Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Michal Beniak, PhD.
Hodnotenie dynamiky biodiverzity spontánnej vegetácie v porastoch energetických rastlín a zistenie ekologického a socio-ekonomického významu spontánnych náletov
September 2015
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľuboš Beňušík
Možnosti optimalizácie kvality vody vo vodnej nádrži Oravská priehrada
April 2011Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ján Bezányi
Návrh na udržateľné využívanie vybraného prírodného zdroja vo vybranej obci
April 2014
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Rudolf Biksadský
Hodnotenie biodiverzity bylín v porastoch energetických topoľov
April 2013
Displaying the final thesis
8.Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Michaela Bíliková
Oceňovanie prírodných zdrojov environmentálne, ekonomické a právne aspekty
February 2018
Displaying the final thesis
9.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Zdenka Bódiová
Návrh na udržateľné využívanie vybraného prírodného zdroja v regióne
April 2014
Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Bradáčová
Návrh na udržateľné využívanie vybraného prírodného zdroja v regióne
April 2016Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Michaela Čížiková
Hodnotenie stavu a významu tradičných výmladkových lesov v podmienkach Slovenska
April 2015
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Čontošová
Hodnotenie revitalizácie lesov Tatranského nárdoného parku po vetrovej kalamite v roku 2004
May 2011Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Anna Danišová
Návrh koncepcie na ochranu vodných zdrojov v meste Nitra
April 2011
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Patrícia Doktorová
Hodnotenie využívania vybraného prírodného zdroja
April 2017
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Erik Drenko
Analýza a hodnotenie environmentálnych determinantov kvality života v obci Pribeta
May 2012Displaying the final thesis
16.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Martin Ďureje
Analýza a hodnotenie environmentálnych determinantov kvality života vo vybranej obci
April 2016
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Dušeková
Hodnotenie iniciálneho štádia sukcesie prícestnej vegetácie pri rýchlostnej ceste R1 (úsek Selenec-Beladice)
April 2013
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Veronika Elzerová
Analýza a hodnotenie environmentálnych determinantov kvality života v obci Rubaň
May 2012
Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Fereje
Tvorba alternatívnych metód riešenia odpadového hospodárstva vo vybranom území
April 2013
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Fibichová
Hodnotenie energetického potenciálu fytomasy vybraného inváznehu druhu Fallopia x bohemica
May 2012
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Dóra Hegedűs
Analýza a hodnotenie environmentálnych determinantov kvality života vo vybranej obci
May 2019
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Jana Homolová
Hodnotenie vybraných indikátorov životného prostredia v meste Žarnovica a možnosti optimalizácie environmentálnej politiky mesta
May 2011Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Miroslav Hruška
Možnosti udržateľného využívania vybraného prírodného zdroja v regióne Horehronie
April 2015
Displaying the final thesis
24.Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Matej Hudec
Možnosti pestovania domácich prírodných klonov (genotypov) rýchlorastúcich drevín rodu Salix za účelom výroby energie
September 2016
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Vladimíra Jamrichová
Hodnotenie vybraných indikátorov ŽP v meste Topoľčany a možnosti optimalizácie environmentolnej politiky mesta
April 2011
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Denisa Jansová
Analýza a hodnotenie environmentálnych determinantov kvality života vo vybranej obci
May 2014
Displaying the final thesis
27.Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Michaela Juhászová
Hodnotenie vplyvu historického a aktuálneho využívania lesov v poľnohospodárskej krajine na biodiverzitu rastlín
May 2013
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mariana Juríková
Hodnotenie dopadov priemyselnej činnosti na prvky a zložky krajiny vo vybranom podniku a možnosti ich eliminácie
April 2011
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Kankula
Možnosti výroby energie z fytomasy spontánnych populácií inváznych druhov rastlín
May 2012
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Alena Kohútová
Identifikácia a pasportizácia prírodných prvkov a útvarov (pramene, skaly, stromy) s kultúrnym významom vo vybranej obci Podzoboria
May 2012
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Daniela Kondéová
Analýza a hodnotenie environmentálnych determinantov kvality života vo vybranej obci
April 2016
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Daniela Kondéová
Možnosti udržateľného využívania vybraného krajinného priestoru v kontaktnej zóne prírodných ekosystémov a urbanizovaného prostredia
April 2019
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Nadežda Krajmerová
Hodnotenie vybraného súboru očakávaných vplyvov výstavby lanovky na vrch Zobor
April 2020
Displaying the final thesis
34.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Mgr. Eva Libušová
Možnosti pestovania domácich prírodných klonov (genotypov) rýchlorastúcich drevín rodu Salix za účelom získavania energie
September 2018
Displaying the final thesis
35.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Branislav Lipai
Možnosti využitia alternatívnych zdrojov energie v domácnostiach juhozápadného Slovenska
April 2012
Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Luprich
Implementácia environmentálneho manažérskeho systému (EMS) v podmienkach podniku agroturizmu za pomoci britského štandardu BS8555: 2003
April 2016
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marianna Lutková
Hodnotenie zmien v biodiverzite bylín v porastoch energetických drevín
May 2012
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Martina Maczalová
Možnosti udržateľného využívania vybraných lužných ekosystémov pri rieke Dunaj (ostrov Veľký Lél)
May 2012
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Patrícia Mariničová, PhD.
Ekologické funkcie vegetácie ako potenciál pre ekosystémové služby vo vidieckej krajine
September 2017
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Marušincová
Hodnotenie vplyvov plánovanej výstavby lanovky na biosozologickú hodnotu biodiverzity vyšších rastlín na vrchu Zobor
April 2020
Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Miškolciová
Návrh na udržateľné využívanie poľnohospodárskeho pôdneho fondu v katastrálnom území obce Veľké Chyndice
April 2011
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matúš Moško
Environmentálne aspekty využívania vodnej energie na rieke Váh a ich manažment
April 2011
Displaying the final thesis
43.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Romana Nôtová
Hodnotenie vplyvu štruktúry krajiny na regionálnu diferenciáciu vybraných ekosystémových služieb v oblasti Mučínskej vrchoviny
September 2020Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dávid Olmán
Komparácia mikrostanovíšť rôznych typov lesa v CHKO Cerová vrchovina
April 2019Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Ondrušková
Návrh na udržateľné využívanie vybraného prírodného zdroja v regióne
April 2016
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Simona Ondrušová
Možnosti výroby energie z domácich klonov vŕb
August 2014Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Jozef Orečný
Hodnotenie využívania vybraného prírodného zdroja
April 2017
Displaying the final thesis
48.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Hana Palovičová
Analýza a hodnotenie environmentálnych determinantov kvality života vo vybranej obci
April 2021
Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrea Paľuvová
Hodnotenie invázneho potenciálu rastlinného druhu Echinocystis lobata v povodí Nitry
April 2011
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Viktória Petránová
Návrh na udržateľné využívanie vybraného prírodného zdroja v regióne
April 2016
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Silvia Reháková
Hodnotenie dopadov priemyselnej činnosti na prvky a zložky krajiny vo vybranom podniku a možnosti ich eliminácie (Duslo a.s., Šala)
April 2011Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Petra Rechtoríková
Možnosti využitia európskych indikátorov biodiverzity v podmienkach Slovenskej republiky
April 2014
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Radka Rendeková
Návrh na udržateľné využívanie vybraného prírodného zdroja v regióne
April 2015
Displaying the final thesis
54.
Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Ján Ruppert
Analýza environmentálnej bezpečnosti v kompetencii samospráv (prípadová štúdia)
April 2019
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Ján Ruppert
Analýza environmentálnej bezpečnosti v kompetencii samospráv (prípadová štúdia)
April 2018Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Tomáš Schreiber
Hodnotenie biodiverzity bylín v porastoch energetických vŕb
April 2013Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Sliacký
Hodnotenie environmentálnych determinantov kvality života vo vybranej obci podhorskej oblasti
April 2013Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. René Sliva
Analýza a hodnotenie environmentálnych determinantov kvality života vo vybranej obci
April 2018
Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ondrej Söke
Hodnotenie kvality vody vo vodných tokoch Poprad a Dunajec a ich vplyv na znečisťovanie Baltického mora
April 2013Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Matúš Strnál
Hodnotenie využívania rašelinísk v CHKO Horná Orava
May 2014
Displaying the final thesis
61.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Matúš Strnál
Návrh na udržateľné využívanie vybraného prírodného zdroja v regióne
April 2016
Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matúš Súder
Hodnotenie vplyvu poľovníctva na biodiverzitu bylín v lesoch
May 2012
Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miriama Svitačová
Návrh na udržateľné využívanie vodných zdrojov v katastrálnom území obce Jarok
April 2011
Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Radovan Šebo
Vplyv ekologického gradientu prostredia na výskyt inváznych druhov rastlín vo vybranom území
April 2011
Displaying the final thesis
65.
Final thesis is incompleteDT
Written by (author): Bc. Jarmila Šedivá
Možnosti energetického využitia biomasy domácich druhov vŕb
May 2012
Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Radoslava Števušková
Hodnotenie environmentálnych determinantov kvality života vo vybranej obci nížinnej oblasti
April 2013
Displaying the final thesis
67.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Ivana Tisoňová
Možnosti ochrany biodiverzity novoobjaveného slaniska Balát vo Veľkom Kýri
April 2013Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ľubica Uhrinová
Charakteristika a využitie prírodných liečivých vôd na území mesta Piešťany
April 2016
Displaying the final thesis
69.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Hana Vaľková
Možnosti udržateľného využívania vybraného prírodného zdroja
April 2021
Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Juraj Vilém
Možnosti oceňovania ekosystémových služieb v Prírodnej rezervácii Záruby
April 2014
Displaying the final thesis
71.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Juraj Vilém
Možnosti výroby energie z fytomasy spontánnych populácií inváznych druhov rastlín
May 2012
Displaying the final thesis
72.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Ing. Katarína Virgovičová
Komparácia lesných mikrostanovísť v rôznych biómoch sveta (v miernom a tropickom pásme)
April 2018
Displaying the final thesis
73.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Virgovičová
Komparácia lesných mikrostanovísť v rôznych biómoch sveta (v miernom a tropickom pásme)
April 2018Displaying the final thesis
74.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Vranková
Hodnotenie vplyvu historického a aktuálneho využívania lesov v poľnohospodárskej krajine na biodiverzitu rastlín
April 2013
Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Zemanovičová
Analýza kultúrnej krajiny a identity obce (resp. subregiónu) a návrh na podporu vybraných aspektov kultúrnej krajiny
April 2019
Displaying the final thesis
76.
Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Martina Zimanová
Environmentálne determinanty kvality života v obci Rumanová
May 2013Displaying the final thesis
77.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Milan Žitný
Hodnotenie environmentálnych determinantov kvality života vo vybranej obci nížinnej oblasti
April 2013
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress