Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Alexander Fehér, PhD.
Identifikační číslo: 1548
Univerzitní e-mail: alexander.feher [at] uniag.sk
 

     
     
Projekty     Publikace          
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Návrh na udržateľné využívanie vybraného prírodného zdroja v regióne
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce: prof. Ing. Alexander Fehér, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Návrh na udržateľné využívanie vybraného prírodného zdroja v regióne
Abstrakt:
Zameranie a základná vecná štruktúra predkladanej diplomovej práce je orientovaná na vyhodnotenie a využívanie súčasného stavu pôdneho fondu v katastri obce Dolné Vestenice a Nitrica. Hlavným cieľom diplomovej práce je návrh na udržateľné využívanie poľnohospodárskej pôdy pre katastrálne územie obce Dolné Vestenice a Nitrica. Vo výsledkoch práce sa venujeme podrobnej charakteristike a štruktúre pôdneho fondu riešeného územia. Analýzou údajov bola zistená potenciálna ohrozenosť vodnej a veternej erózie a zhutnenia poľnohospodárskej pôdy v katastri obcí. V závislosti od potenciálneho ohrozenia boli vypracované návrhy na konkrétne opatrenia proti vodnej a veternej erózií, návrh preventívneho opatrenia proti zhutneniu a návrh na funkčné usporiadanie pozemkov riešeného územia. Na základe úbytku poľnohospodárskej pôdy navrhujeme v obciach zriadenie poradenského centra, v ktorom budú občania informovaní a vzdelávaní o dôležitosti, udržateľnom využívaní a ochrane poľnohospodárskej pôdy. V dôsledku využívania minimalizačného systému obhospodarovania navrhujeme, zotrvať v tomto spôsobe obhospodarovania aj naďalej, nakoľko tento systém so sebou prináša výhody od úspory finančných prostriedkov, času, pozitívneho ovplyvňovania vlastností pôdy a tým aj úrodnosti až po zníženie potenciálneho vzniku erózie poľnohospodárskej pôdy. Minimalizačným systémom obhospodarovania je podporovaný vznik degradácie poľnohospodárskej pôdy vo forme zhutnenia a nadmerného rozširovania burín a škodcov. V dôsledku týchto negatívnych faktorov navrhujeme, aby bolo minimalizačné obhospodarovanie striedané s orbovým systémom obhospodarovania, čím sa zamedzí vzniku zhutňovania a šírenia burín na intenzívne obhospodarovaných pozemkoch. Keďže podnikateľský subjekt sa v rokoch 2010 - 2014 venuje výlučne rastlinnej výrobe navrhujeme, aby bol osevný postup zostavený na základe osevných postupov pre podniky bez živočíšnej výroby. V kapitole diskusie sme sa zamerali na komparáciu dosiahnutých výsledkov a návrhov na udržateľné využívanie poľnohospodárskeho pôdneho fondu v katastri obce Dolné Vestenice a Nitrica.
Klíčová slova:
degradácia, Dolné Vestenice, Nitrica, pôda, osevné postupy, pôdny fond, udržateľné využívanie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně