Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Alexander Fehér, PhD.
Identification number: 1548
University e-mail: alexander.feher [at] uniag.sk
 

Contacts
     
     
Projects               Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The proposal for the sustainable use of natural resources in the selected region
Written by (author):
Ing. Radka Rendeková
Department:
Thesis supervisor:
prof. Ing. Alexander Fehér, PhD.
Opponent:Ing. Lýdia Končeková, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh na udržateľné využívanie vybraného prírodného zdroja v regióne
Summary:Zameranie a základná vecná štruktúra predkladanej diplomovej práce je orientovaná na vyhodnotenie a využívanie súčasného stavu pôdneho fondu v katastri obce Dolné Vestenice a Nitrica. Hlavným cieľom diplomovej práce je návrh na udržateľné využívanie poľnohospodárskej pôdy pre katastrálne územie obce Dolné Vestenice a Nitrica. Vo výsledkoch práce sa venujeme podrobnej charakteristike a štruktúre pôdneho fondu riešeného územia. Analýzou údajov bola zistená potenciálna ohrozenosť vodnej a veternej erózie a zhutnenia poľnohospodárskej pôdy v katastri obcí. V závislosti od potenciálneho ohrozenia boli vypracované návrhy na konkrétne opatrenia proti vodnej a veternej erózií, návrh preventívneho opatrenia proti zhutneniu a návrh na funkčné usporiadanie pozemkov riešeného územia. Na základe úbytku poľnohospodárskej pôdy navrhujeme v obciach zriadenie poradenského centra, v ktorom budú občania informovaní a vzdelávaní o dôležitosti, udržateľnom využívaní a ochrane poľnohospodárskej pôdy. V dôsledku využívania minimalizačného systému obhospodarovania navrhujeme, zotrvať v tomto spôsobe obhospodarovania aj naďalej, nakoľko tento systém so sebou prináša výhody od úspory finančných prostriedkov, času, pozitívneho ovplyvňovania vlastností pôdy a tým aj úrodnosti až po zníženie potenciálneho vzniku erózie poľnohospodárskej pôdy. Minimalizačným systémom obhospodarovania je podporovaný vznik degradácie poľnohospodárskej pôdy vo forme zhutnenia a nadmerného rozširovania burín a škodcov. V dôsledku týchto negatívnych faktorov navrhujeme, aby bolo minimalizačné obhospodarovanie striedané s orbovým systémom obhospodarovania, čím sa zamedzí vzniku zhutňovania a šírenia burín na intenzívne obhospodarovaných pozemkoch. Keďže podnikateľský subjekt sa v rokoch 2010 - 2014 venuje výlučne rastlinnej výrobe navrhujeme, aby bol osevný postup zostavený na základe osevných postupov pre podniky bez živočíšnej výroby. V kapitole diskusie sme sa zamerali na komparáciu dosiahnutých výsledkov a návrhov na udržateľné využívanie poľnohospodárskeho pôdneho fondu v katastri obce Dolné Vestenice a Nitrica.
Key words:
degradácia, Dolné Vestenice, Nitrica, pôda, osevné postupy, pôdny fond, udržateľné využívanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited