Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Alexander Fehér, PhD.
Identifikačné číslo: 1548
Univerzitný e-mail: alexander.feher [at] uniag.sk
 

     
     
Projekty     Publikácie          
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Hodnotenie environmentálnych determinantov kvality života vo vybranej obci podhorskej oblasti
Autor:
Ing. Peter Sliacký
Pracovisko:
Vedúci práce:
doc. Ing. Alexander Fehér, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Hodnotenie environmentálnych determinantov kvality života vo vybranej obci podhorskej oblasti
Abstrakt:Bakalárska práca má poskytnúť komplexný obraz k danej problematike. Prináša celkový pohľad na možnosti spracovania a hodnotenia environmentálnych determinantov a ich aplikáciu v teréne. Cieľom bakalárskej práce je zhodnotenie vybraných determinantov kvality života v obci Brusno prostredníctvom ich pozorovania, zaznamenávania a interpretácie. Prvá časť práce obsahuje súčasné poznatky slovenských a zahraničných autorov v oblasti environmentálnych determinantov, udržateľného rozvoja a životného prostredia. V metodike práce je charakterizované územie obce a postup riešenia problematiky. Vo výsledkoch práce bolo vybraných a interpretovaných 20 determinantov v troch rôznych oblastiach a to: živá príroda (chránené druhy rastlín, chránené druhy živočíchov, významné biotopy, výskyt inváznych druhov rastlín, poľovníctvo, rybolov, sídelná zeleň), neživá príroda (výskyt nerastných surovín, poľnohospodárska pôda, lesná pôda, povrchové vody, pitná voda, odpadové vody, ovzdušie) a determinanty antropogénneho tlaku na neohraničené časti prírody a manažérske opatrenia (vypracovaný územný plán a MÚSES, chránené územia, odpadové hospodárstvo, doprava, priemyselná činnosť, inovatívne projekty obce). V závere sa pojednáva o samotnom hodnotení determinantov autorom a návrhov pre prax. Z práce vyplýva, že kvalita života v sledovanej obci je na postačujúcej úrovni a ohodnotené environmentálne determinanty sú výrazným prvkom v hodnotení kvality života v obci Brusno.
Kľúčové slová:antropogénny tlak, environmentálne determinanty, neživá príroda, obec Brusno, živá príroda

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene