Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Jana Ivanič Porhajašová, PhD.
Identifikačné číslo: 1552
Univerzitný e-mail: jana.porhajasova [at] uniag.sk
 
docentka - Katedra environmentalistiky a biológie (FAPZ)

Kontakty
     
Výučba     Záverečná práca
     
Projekty
     
Orgány     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Habilitačná práca
Názov práce:
Vplyv aplikácie organických hnojív na priestorovú štruktúru bezstavovcov s dôrazom na čelaď Caribidae
Autor:
Pracovisko:
Oponent 1:
Oponent 2:prof. Ing. Ján Praslička, PhD.
Oponent 3:
prof. RNDr. Juraj Hreško, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Vplyv aplikácie organických hnojív na priestorovú štruktúru bezstavovcov s dôrazom na čelaď Caribidae
Abstrakt:
Cieľom predloženej habilitačnej práce bolo vyhodnotiť vplyv aplikovaných dávok organických hnojív na výskyt epigeickej zložky živočíchov s dôrazom na čeľaď Carabidae. Zbery epigeického materiálu boli realizované na lokalite VPP Kolíňany, v rokoch 2004 až 2006, metódou zemných pascí, ktoré boli umiestnené v rámci piatich variantov, 1. variant - nehnojená kontrola, 2. variant - 25 t MH.ha-1, 3. variant - 50 t biokalu.ha-1, 4. variant - 50 t MH.ha-1, 5. variant - 100 t biokalu.ha-1), v plodinách Helianthus annuus (rok 2004), Beta vulgaris (rok 2005), Zea mays (rok 2006), v štyroch opakovaniach, počas vegetačného obdobia. Plocha jednej plodiny bola 0,9 ha a bola rozdelená na päť variantov. Výmera celej pokusnej plochy bola 3,6 ha. V rámci celkového epigeického materiálu bolo získaných 44 664 ex, s dominantým zastúpením skupín Coleoptera, Araneida, Acarina, Collembola, Opilionida a Diptera. Ostatné skupiny potvrdili svojim výskytom nižšie zastúpenie. V rámci 1. variantu bolo získaných 9 008 ex, pri 2. variante bolo získaných 10 400 ex, pri 3. variante 11 452 ex, pri 4. variante 6 720 ex a v rámci 5. variantu 7 084 ex. V roku 2004 bol získaný najvyšší počet jedincov 19 048 ex, v roku 2005 to bolo 13 744 ex a v roku 2006 bolo získaných 11 872 ex. Determináciou radu Coleoptera, s celkovým počtom 21 468 ex na jednotlivé čeľade bolo získaných 16 čeľadí, s dominantným zastúpením čeľadí Carabidae, Staphylinidae a Silphidae. V rámci 1. variantu bolo získaných 4 788 ex, 2. variantu 5 208 ex, 3. variantu 5 260 ex, 4. variantu 3 096 ex a 5. variantu 3 116 ex. Ostatné čeľade Anthicidae, Coccinelidae, Curculionidae a ďalšie boli prítomné len na úrovni recedentného alebo subrecedentného zastúpenia. Z hľadiska hodnotenia početnosti koleopter v rámci rokov bolo v roku 2004 získaných 9 372 ex, v roku 2005 bolo získaných 5 600 ex a v treťom roku 6 496 ex. Následnou determináciou čeľade Carabidae bolo získaných 32 druhov, zastúpenie z hľadiska jednotlivých variantov bolo nasledovné, 1. variant 3 808 ex, 2. variant 1 516 ex, 3. variant 4 104 ex, 4. variant 4 104 ex a 5. variant 2 560 ex. Pri hodnotení rokov bolo v roku 2004 získaných 8 232 ex, v roku 2005 to bolo 3 576 ex a v roku 2006 bolo získaných 4 364 ex. Ako dominanté vystupovali druhy Pseodoophonus rufipes a Poecilus cupreus. Subdominanté zastúpenie vykazovali Calathus fuscipes a Anchomenus dorsalis. Ostatné druhy vykazovali zastúpenie len na úrovni recedentného, resp. subrecedentného zastúpenia. U druhov čeľade Carabidae boli vyhodnotené hodnoty indexu druhovej identity podľa Jaccarda, ktoré sa pohybovali od 40,54 do 73,68 %, hodnoty identityt dominancie podľa Renkonena, ktoré sa pohybovali od 89,63 do 95,16 % a bola vypočítaný stupeň diverzity podľa Shannon-Weavera, ktorého priemerná hodnota bola 0,90131. Na základe získaných výsledkov možno konštatovať, že aplikované dávky maštaľného hnoja a biokalu vo veľkej miere neovplyvnili modelovú čeľaď Carabidae.
Kľúčové slová:
biodiverzita, biokal, Carabidae, Coleoptera, ekológia, mašťaľný hnoj

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene