Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Dagmar Hillová, PhD.
Identifikačné číslo: 1557
Univerzitný e-mail: dagmar.hillova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Katedra biotechniky zelene (FZKI)

Kontakty     Výučba
     
Záverečná práca
          
     
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Habilitačná práca
Názov práce:Efektívne prístupy v projektovaní bylinných výsadieb
Autor:
Pracovisko:
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
Oponent 1:
Oponent 2:
doc. Ing. Ivo Tábor, CSc.
Oponent 3:
prof. Ing. Zdena Rózová, CSc.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:Efektívne prístupy v projektovaní bylinných výsadieb
Abstrakt:
Projektovanie časovo-premenlivých bylinných výsadieb je možné optimalizovať kritériami selekcie bylín zacielenými na zohľadnenie zmenených podmienok urbanizovaného prostredia, súčasné vnímanie krásy rastlín vo všetkých fázach jej vývoja, ale aj na zohľadnenie podmienok, ktorých dynamicky vývoj sa predpokladá v najbližšom období, t.j. selektovať s dôrazom na suchovzdornosť, vitalitu, konkurenčnú schopnosť, pôvod, stratégiu klonálneho rastu, alebo formálnu vlastnosť rastliny. Cieľom predkladanej habilitačnej práce bolo na základe experimentálnych metód analýzy rastových vlastností (plocha listov, suchá hmotnosť), fyziologických vlastností hodnotiacich vodný režim (relatívny obsah vody), fyziologických vlastností hodnotiacich výmenu plynov (prieduchová vodivosť), fluorescencie chlorofylu, biochemických vlastností (obsah listových pigmentov) a vzhľadových vlastností (vizuálne hodnotenie) posúdiť reakcie modelových rastlín na podmienky sucha. Ďalším cieľom práce bolo predstaviť inovatívne prístupy v projektovaní dlhodobo prosperujúcich a energeticky nenáročných bylinných etáži s rozdielnou početnosťou taxónov v zmesiach a s rozdielnou štruktúrou drevín. Na základe kvantifikácie parametrov hodnotiacich výkonnosť bylinnej etáže (abundancia bylín, celková pokryvnosť bylinnej vrstvy a vitalita bylín) je potrebné pri projektovaní bylinnej etáže zvoliť prístupy diferencovane podľa štruktúry drevín, štádia vývoja bylinnej etáže a početnosti taxónov v zmesi. Posledným cieľom bolo identifikovať metodické prístupy optimalizácie lektorovania zameraného na projektovanie bylinných kompozícií. Pri optimalizácií lektorovania zameraného na projektovanie bylinných kompozícií je potrebné zvoliť model vzdelávania v ateliéri, t.j. v tímovej spolupráci študentov doplnený viacnásobnou kritikou: a) zvyšujúci aktuálnosť prezentovaných informácií, b) zavádzať zážitkové formy vzdelávania v prostredí Interaktívnej experimentálnej záhrady. Práca vychádza zo súboru výsledkov publikovaných v pôvodných vedeckých prácach autorky, ktoré usporadúva do komplexne spracovanej problematiky optimalizácie časovo-premenlivých výsadieb z pohľadu projektanta a lektora, v konfrontácií s inými autormi.
Kľúčové slová:byliny, kompozícia, zakladanie, údržba, klimatická zmena

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene