Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Identification number: 1561
University e-mail: dusan.igaz [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
dekanát - centrum - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Dean - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:The Drought Factor in integrated Landmanagement in the Aspect of Climatic Changes
Written by (author): Mgr. Miriam Jarošová, PhD.
Department: Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
Thesis supervisor: prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Opponent 1:doc. Ing. Jana Skalová, PhD.
Opponent 2:Ing. Peter Šurda, PhD.
Opponent 3:prof. RNDr. Milan Lapin, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Faktor sucha v integrovanom manažmente krajiny z aspektu klimatických zmien
Summary:S postupujúcou klimatickou zmenou sa stále vážnejším problémom v spoločnosti stáva sucho. Meteorologické, hydrologické a poľnohospodárske sucho sa dá detekovať mnohými indexami. Tie na základe nameraného množstva zrážok, teploty, výparu a iných meteorologických prvkov pomocou ich zhodnotenia v súčasnosti a porovnania ich hodnôt z minulých rokov dokážu stanoviť výskyt jednotlivých typov sucha a jeho prípadné narastanie a častejší výskyt. Práca stanovuje na základe meteorologických indexov a indexu pôdnej vlhkosti sucho na západe Slovenska pre 8 staníc vybraných podľa rozdielnych klimatologických charakteristík, rozličnej nadmorskej výšky a pôdnych charakteristík. Skúmané obdobie je v rokoch 1961-2010, pôdna vlhkosť je posudzovaná a analyzovaná v rokoch 1990-2010. Na stanovenie sucha boli vybrané tieto indexy: Langov dažďový faktor, Končekov index zavlažovania, vlahový agroklimatický ukazovateľ a na stanovenie pôdnej vlhkosti soil moisture index.
Key words:klimatická zmena, sucho, indexy sucha

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited