Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

     Lesson
     
Projects     Publications
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Pedotranfer functions determination of soils of Danubian Upland
Written by (author):
Department:
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
Thesis supervisor:
prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Určenie pedotransferových funkcií pôd Podunajskej pahorkatiny
Summary:
Modely simulujúce pohyb vody v nenasýtenej zóne si vyžadujú údaje o hydraulickej vodivosti a vlhkostných retenčných krivkách (VRK). Tieto pôdne hydraulické vlastnosti možno merať priamo, pomocou terénnych a laboratórnych metód, čo je časovo a finančne náročné. Preto sa zaviedli postupy, ktoré sú založené na predpokladanej závislosti obsahu vody v pôde od pôdnych charakteristík (zrnitosť, objemová hmotnosť, obsah humusu...) a označujú sa termínom pedotransferové funkcie (PTF). V práci je popísaný proces tvorby reprezentatívnych PTF získaných metódou viacnásobnej lineárnej regresie pre určenie bodov VRK poľnohospodársky využívaných pôd Podunajskej pahorkatiny. Reprezentatívnymi PTF rovnicami sa vypočítalo šesť bodov VRK pre odberové vrstvy 15-20 cm a 40-45 cm. Na porovnanie nameraných a vypočítaných VRK poslúžilo desať testovacích lokalít, ktoré nevstúpili do regresného procesu. Priebehy nameraných a vypočítaných pF kriviek týchto lokalít, boli porovnané graficky a prostredníctvom štatistických ukazovateľov. Hodnoty indexov PTF rovníc vrstvy 15-20 cm MD= <-0,0516 -- 0,0820>; RSMD= <0,0087 -- 0,0876> a PTF rovníc vrstvy 40-45 cm MD = <-0,1471 -- 0,0763>; RMSD = <0,0127 -- 0,1520> značia o primeranej tesnosti porovnávaných kriviek. Taktiež hodnoty rvykazujú vysokú zhodu korelácie r= <0,8982 -- 0,9975> a r= <0,9051 -- 0,9954>v oboch vyhodnocovaných vrstvách pôdy. Na základe výsledkov môžeme konštatovať, že vypočítané PTF možno použiť k určeniu VRK spomínaného územia.
Key words:
redukovaná objemová hmotnosť, pedotransferové funkcie, vlhkostné retenčné krivky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited