Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Identifikačné číslo: 1561
Univerzitný e-mail: dusan.igaz [at] uniag.sk
 
Dekan - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

     Výučba
     
Projekty     Publikácie     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Určenie pedotransferových funkcií pôd Podunajskej pahorkatiny
Autor:
Ing. Daniela Šnajderová
Pracovisko: Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
Vedúci práce:
prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Určenie pedotransferových funkcií pôd Podunajskej pahorkatiny
Abstrakt:Modely simulujúce pohyb vody v nenasýtenej zóne si vyžadujú údaje o hydraulickej vodivosti a vlhkostných retenčných krivkách (VRK). Tieto pôdne hydraulické vlastnosti možno merať priamo, pomocou terénnych a laboratórnych metód, čo je časovo a finančne náročné. Preto sa zaviedli postupy, ktoré sú založené na predpokladanej závislosti obsahu vody v pôde od pôdnych charakteristík (zrnitosť, objemová hmotnosť, obsah humusu...) a označujú sa termínom pedotransferové funkcie (PTF). V práci je popísaný proces tvorby reprezentatívnych PTF získaných metódou viacnásobnej lineárnej regresie pre určenie bodov VRK poľnohospodársky využívaných pôd Podunajskej pahorkatiny. Reprezentatívnymi PTF rovnicami sa vypočítalo šesť bodov VRK pre odberové vrstvy 15-20 cm a 40-45 cm. Na porovnanie nameraných a vypočítaných VRK poslúžilo desať testovacích lokalít, ktoré nevstúpili do regresného procesu. Priebehy nameraných a vypočítaných pF kriviek týchto lokalít, boli porovnané graficky a prostredníctvom štatistických ukazovateľov. Hodnoty indexov PTF rovníc vrstvy 15-20 cm MD= <-0,0516 -- 0,0820>; RSMD= <0,0087 -- 0,0876> a PTF rovníc vrstvy 40-45 cm MD = <-0,1471 -- 0,0763>; RMSD = <0,0127 -- 0,1520> značia o primeranej tesnosti porovnávaných kriviek. Taktiež hodnoty rvykazujú vysokú zhodu korelácie r= <0,8982 -- 0,9975> a r= <0,9051 -- 0,9954>v oboch vyhodnocovaných vrstvách pôdy. Na základe výsledkov môžeme konštatovať, že vypočítané PTF možno použiť k určeniu VRK spomínaného územia.
Kľúčové slová:
redukovaná objemová hmotnosť, pedotransferové funkcie, vlhkostné retenčné krivky

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene