Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Identification number: 1561
University e-mail: dusan.igaz [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
dekanát - centrum - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Dean - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Analysis of vegetation and drainage layer of selected sports turf
Written by (author): Ing. Michal Skladan
Department: Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
Thesis supervisor: prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Opponent:doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza vegetačnej a drenážnej vrstvy vybraných športových trávnikov
Summary:Cieľom tejto diplomovej práce je zhrnutie informácií a poznatkov, ohľadne vegetačnej a drenážnej vrstvy. A následná analýza vybraných vlastností vegetačnej a drenážnej vrstvy na vybraných športový trávnikoch. Práca je zameraná na oboznámenie sa so základným charakteristikami vegetačnej a drenážnej vrstvy, kde môžeme zahrnúť hydrofyzikálne vlastnosti, ako priepustnosť pôdy pre vodu, hydraulická vodivosť, retenčné vlastnosti pôdy a hydropedologické vlastnosti, ako zrnitosť pôdy, obsah humusu v pôde a pôdna reakcia. V práci sú uvedené parametre a spôsoby testovania týchto vlastností, ktoré musí vegetačná a drenážna vrstva spĺňať podľa nemeckej normy DIN 180 35 - 4 Športové ihriská Časť 4: Trávnikové plochy, podľa ktorej buduje trávniky väčšina odborníkov zaoberajúcich sa touto problematikou. Ďalšia časť práce popisuje charakteristiky záujmového územia, popis postupu pri odbere pôdnych vzoriek z vybraných športových trávnikov a ich následnú analýzu do ktorej patrí: určenie vybraných hydrofyzikálnych vlastností, stanovenie hydraulickej vodivosti a určenie zrnitostného zloženia. V záverečnej časti práce sú uvedené výsledky skúmania a využitie týchto výsledkov pri návrhu regeneračných úkonov, na zlepšenie funkcie vegetačnej a drenážnej vrstvy vybraných športových trávnikov.
Key words:hydrofyzikálne vlastnosti, vegetačná vrstva, drenážna vrstva, zrnitostné zloženie pôdy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited