Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

     
     
          
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Proposal vegetation and drainage layer sports lawn
Written by (author):
Ing. Jana Domanová, PhD.
Department: Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
Thesis supervisor: prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh vegetačnej a drenážnej vrstvy športového trávnika
Summary:
Športové trávniky už oddávna zohrávajú neodmysliteľnú súčasť športových aktivít, ktoré sú priamo viazané na trávnik a spolu s ním dotvárajú priebeh celej hry. Cieľom diplomovej práce je návrh dvoch najdôležitejších vrstiev (drenážna a vegetačná vrstva) športového trávnika v Dražovciach. Vrstvy zohrávajú významnú úlohu pri usmernení a využívaní dažďovej vody. Práca nadväzuje na bakalársku prácu s témou Parametre drenážnej a vegetačnej vrstvy športového trávnika. Na zvolenom futbalovom ihrisku boli odobraté vzorky pôdy, ktoré slúžili na meranie a výpočet parametrov hydraulická vodivosť a zrnitostné zloženie. Vzhľadom na to, že dané ihrisko nemá vybudovanú drenážnu vrstvu, boli merania uskutočnené iba pre vegetačnú vrstvu. Výsledné hodnoty sa nezhodujú normou pre športové trávniky DIN 18 035 -- časť 4, teda že dané ihrisko nespĺňa parametre futbalového ihriska. Riešením daného problému je komplexná rekonštrukcia futbalového ihriska. Práca obsahuje návrh riešenia, ktorý spočíva vo vybudovaní systému zemina -- piesok -- rašelina pre vegetačnú vrstvu a návrh plošnej drenáže pre drenážnu vrstvu.
Key words:
drenážna vrstva, návrh, plošná drenáž, vegetačná vrstva, piesok

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited