Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Contacts     
     
          
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:SPATIAL INTERPRETATION OF SOIL MOISTURE REGIME IN AGRICULTURAL LAND
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Opponent 1:
doc. Ing. Jana Skalová, PhD.
Opponent 2:Ing. Peter Šurda, PhD.
Opponent 3:
prof. RNDr. Eva Michaeli, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
PRIESTOROVÁ INTERPRETÁCIA VLHKOSTNÉHO REŽIMU PÔD V POĽNOHOSPODÁRSKEJ KRAJINE
Summary:
Zásoba vody v pôde a jej priestorové rozloženie je jednou z najväčších otázok poľnohospodárskeho výskumu. Správna priestorová interpretácia a kvantifikácia zásoby pôdnej vody je mimoriadne dôležitá pre korektnú hydrologickú zonáciu poľnohospodársky využívaných pôd. Práca sa zameriava na priestorovú interpretáciu vlhkostného režimu pôd v povodí rieky Nitry. Na určenie vlhkosti pôdy, zásoby vody v pôde a zásoby pre rastliny prístupnej pôdnej vody v rokoch 2013 a 2014 bol využitý matematický model HYDRUS a nástroje GIS. Momentálna vlhkosť pôdy bola interpolovaná z bodových hodnôt siete hydrologických staníc a bodových výstupov modelu HYDRUS. Zásoba prístupnej pôdnej vody bola určená ako rozdiel medzi momentálnou vlhkosťou pôdy a hydrolimitmi určujúcimi prístupnosť pôdnej vody. Hodnoty hydrolimitov boli určené na základe retenčných kriviek pôdnych vzoriek odobraných v povodí. Ako príklad využitia výsledkov práce bola vypočítaná zásoba pôdnej vody aj pre rok 2050.
Key words:
vlhkosť pôdy, zásoba pôdnej vody, matematický model, HYDRUS, GIS

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited