Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Identification number: 1561
University e-mail: dusan.igaz [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
dekanát - centrum - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Dean - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Climate change its causes and possible impacts
Written by (author): Ing. Jana Vacíková
Department: Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
Thesis supervisor: prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Opponent:Ing. Karol Šinka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Klimatická zmena jej príčiny a možné dopady
Summary:V dnešnej dobe je klimatická zmena považovaná za celosvetový problém, avšak ešte väčší problém predstavuje do budúcnosti. Príčiny klimatickej zmeny sú rôznorodé. Faktory ovplyvňujúce zmenu klímy sú prírodné a antropogénne a majú negatívny dopad na zem ako celok vrátane ľudstva ale najviac je postihnuté životné prostredie. Zmena klímy tu bola vždy, no vplyvom človeka sa zintenzívňuje posledných cca. 200 rokov, predovšetkým rastie priemerná teplota. Progresívne koncentrácie skleníkových plynov v ovzduší, ktoré majú pôvod v priemysle, doprave či inej ľudskej činnosti privolávajú enormnú hrozbu pre prírodné ekosystémy a ľudstvo samotné. Zmeny, ktoré na našej planéte prebiehajú sa zadržať nedajú, no je tu možnosť ich spomalenia. V roku 2015 bol prijatý dohovor v Paríži, ktorého cieľom je obmedziť rast globálnej teploty do konca storočia, povinnosť sledovať emisie a informovať o ich množstve, povinnosť pripravovať sa na dôsledky zmeny klímy a prináša redukčné záväzky nielen pre rozvinuté krajiny, ale pre všetky krajiny a v neposlednom rade predkladať a aktualizovať správy o adaptácii, ktoré budú revidované v rámci globálneho hodnotenia. Cieľom bakalárskej práce je pochopiť klimatickú zmenu ako takú, príčiny jej vzniku a hlavne poukázať na jej dopady v globálnom, ale i lokálnom meradle.
Key words:klimatická zmena, príčiny klimatických zmien, skleníkový efekt, dopady klimatickej zmeny

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited