Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

     Lesson     
     
Publications
     
     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:The effect of biochar on hydrophysical properties of soil
Written by (author): Ing. Jana Domanová, PhD.
Department:
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
Thesis supervisor:
prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Opponent 1:prof. RNDr. Eva Michaeli, PhD.
Opponent 2:
doc. Ing. Jana Skalová, PhD.
Opponent 3:
Ing. Marek Rodný, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Vplyv aplikácie biouhlia na hydrofyzikálne charakteristiky pôdy
Summary:
Biouhlie je vysoko pórovitý materiál, ktorého aplikácia do pôdy môže zlepšiť hydrofyzikálne vlastnosti pôdy. Hlavným cieľom práce bol výskum vplyvu biouhlia aplikovaného do piesočnato-hlinitej pôdy. Biouhlie použité na poľný experiment bolo vyrobené pyrolýzou kalov papierenského vlákna a obilných šupiek pri teplote 550 °C po dobu 30 minút. Výskum bol realizovaný na experimentálnej ploche Malanta v regióne Nitra (lat. 48°19´00´´, lon. 18°09´00´´). Experiment pozostával z troch dávok aplikácie biouhlia 0, 10 a 20 t.ha-1 (Kontrola, B10, B20), v kombinácii s aplikáciou dusíka (Anorg. hn. B10+N, B20+N) a v kombinácii s kompostom (B10+kom, B20+kom), v troch opakovaniach. Biouhlie bolo do pôdy aplikované v marci 2014, do hĺbky 0-10 cm. Vzorky pôdy na stanovenie požadovaných charakteristík boli odobraté 53 dní, 365 a 603 dní po aplikácii biouhlia. Po 53 dňoch biouhlie zvýšilo pórovitosť a obsah vody v pôde pri tlakovom potenciály -1 kPa (B10, B20, B10+N, B20+N, B10+kom, B20+kom), hydraulickú vodivosť (B20+N, B10+kom) a využiteľnú vodnú kapacitu (B10, B20, B10+N, B20+N, B10+kom, B20+kom). Bolo zistené aj zníženie objemovej hmotnosti pôdy (B10, B20, B10+N, B20+N, B10+kom, B20+kom). Po roku od aplikácie biouhlie zvýšilo obsah vody v pôde pri tlakových potenciáloch -1 kPa, -5,5 kPa, -20 kPa, využiteľnú vodnú kapacitu a pórovitosť pôdy (B10, B20, B10+N, B20+N, B10+kom, B20+kom). Po poslednom meraní sa znížila hydraulická vodivosť pôdy (B10, B20, B10+N, B20+kom) a zvýšila využiteľná vodná kapacita (B10, B20, B10+N, B20+N, B10+kom, B20+kom).
Key words:
hydraulická vodivosť, objemová hmotnosť, obsah vody v pôde, biouhlie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited