Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Identification number: 1561
University e-mail: dusan.igaz [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
dekanát - centrum - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Dean - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The concept of information system about hydrophysical characteristics of soil in the selected river basin.
Written by (author): Ing. Peter Varga
Department: Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
Thesis supervisor: prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Opponent:Ing. Marek Rodný, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh informačného systému o hydrofyzikálnych charakteristikách pôd vytypovaného povodia
Summary:Pôda je základnou podmienkou života organizmov a človeka, a to hlavne pre jej produkčnú schopnosť, ktorá je podmienená jej fyzikálnymi a hydrofyzikálnymi vlastnosťami. Preto je podstatné poznať tieto vlastnosti, ktoré majú vplyv na vývoj rastlín, ich koreňového systému, dodávanie živín rastlinám, čo je veľmi dôležité v poľnohospodárstve alebo v lesnom hospodárstve. Pôda je taktiež miesto, kde žije množstvo druhom živočíchov, ktoré sú v úzkej symbióze v rastlinstvom. V bakalárskej práci je podaný výstižný teoretický prehľad o hydrofyzikálnych vlastnostiach pôd a zaoberá sa aj popisom tvorby údajovej databázy hydrofyzikálnych vlastností pôd a vodného režimu pôd a jej následnou web distribúciou. V súčasnosti geografické informačné systémy ponúkajú širokú škálu využitia od spracovania dát, analýz, tvorby mapových výstupov až po ich následnú web distribúciu. Pri publikovaní dát musíme dbať na ich aktuálnosť. V práci sú tiež teoreticky popísané možnosti a metodické postupy v softvéroch pri spracovaní, úprave a následnej web distribúcií hydrofyzikálnych a fyzikálnych vlastností pôd pre širokú odbornú verejnosť. Výsledkom práce je komplexné teoretické spracovanie danej problematiky, ktoré tvorí východisko pre praktickú časť diplomovej práce.
Key words:Zrnitosť pôdy, Web distribúcia dát, Hydrofyzikálne vlastnosti pôdy, Geografické informačné systémy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited