Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Identification number: 1561
University e-mail: dusan.igaz [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
dekanát - centrum - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Dean - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Effect of application of biochar on selected soil characteristics
Written by (author): Ing. Veronika Korabská
Department: Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
Thesis supervisor: prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Opponent:prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv aplikácie biouhlia na vybrané pôdne charakteristiky
Summary:Práca prezentuje vplyv použitia biouhlia na pôdne prostredie. Objektom skúmania mojej práce bolo biouhlie a jeho vplyv na vybrané pôdne charakteristiky najmä hydraulickú vodivosť. V práci analyzujem vplyv biouhlia na pôdu. Overila som postup pre výpočet hydraulickej vodivosti s premenlivým sklonom. Predpokladá sa, že tento postup pomôže zistiť ideálne hodnoty koeficientu hydraulickej vodivosti. Zistila som, že aplikovanie biouhlia má vplyv na vybrané charakteristiky pôdy. Navrhujem aplikovať do praxe určité druhy hnojenia a aplikácie biouhlia a obohateného biouhlia. Práca je rozdelená na šesť kapitol. Obsahuje tri grafy, dvadsať tabuliek a jedenásť príloh. V prvej kapitole sa venujem všeobecnému opisu biouhlia. V ďalšej časti sa charakterizujú fyzikálne a chemické charakteristiky pôdy, na ktoré má vplyv aplikácia biouhlia a hydraulickej vodivosti. Záverečná kapitola sa zaoberá výpočtom a zhrnutím výsledkov v tabuľkách. Výsledkom riešenia danej problematiky je napomáhanie zlepšenia hydraulickej vodivosti pôdy na rast plodín, konkrétne pšenice.
Key words:hydraulická vodivosť, biouhlie, vlastnosti pôdy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited