Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Identification number: 1561
University e-mail: dusan.igaz [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
dekanát - centrum - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Dean - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

     Lesson     Projects
     
     
Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Effect of adoption of biochar on soil moisture and vegetation development index of corn
Written by (author): Ing. Peter Fertaľ
Department:
Thesis supervisor:
prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv aplikácie biouhlia na pôdnu vlhkosť a vývoj vegetačného indexu kukurice siatej
Summary:Predpokladaná diplomová práca je zameraná na hodnotenie pôdnej vlhkosti aplikácií biouhlia a na vývoj vegetačného indexu kukurice siatej. Pôdna vlhkosť je jedným zo základných parametrov pri posudzovaní úrodnosti pôdy, a pri kalkulovaní predpokladanej úrody. V prvom rade sa zameriame na meranie vlhkosti gravimetrickou metódou, ktorá patrí medzi najpresnejšie metódy. Zhrnieme celkovo vlhkostné pomery v regióne Malanta v roku 2015. V prvom rade bolo potrebné naštudovať hodnotenú plodinu-kukuricu. Jej morfologickú a biologickú stavbu. Potreby a požiadavky plodiny na pestovateľskú plochu, klimatické podmienky a pôdne nároky. Na základe poznania problematiky, boli hľadané funkčné vzťahy medzi pôdnou vlhkosťou a aplikáciou biouhlia. Naším cieľom je nájsť koreláciu medzi nameranými hodnotami pôdnej vlhkosti a aplikáciou biouhlia. Tvorba biomasy je jedným z ukazovateľov, ako plodina reaguje na pôdne a klimatické podmienky. Pre účely kalkulácie tvorby biomasy použijeme softvér BreedPix, ktorý počíta podiel zelenej frakcie na snímkach z fotoaparátu. V súčasnej dobe existujú rôzne metódy hodnotenia rastlinnej biomasy. Vizuálne pokrytie je často subjektívne; ostatné metódy sú deštruktívne alebo vyžadujú nejaké špeciálne zariadenie. Existujú možnosti používania digitálnych snímok získaných konvenčným digitálnym fotoaparátom pre účely monitorovania poľnohospodárskeho vývoja rastliny a buriny počas vegetačného obdobia na stanovenom experimentálnom stanovišti. Obrazy kukurice (Zea mays L.) boli snímane na poľnohospodárskej pôde v priebehu vegetačnej sezóny 2015. Snímky boli analyzované v softvéri BreedPix, ktorý analyzuje podiel zelenej frakcie (počet zelených pixelov), a tým aj vegetačný index. Odhadovalo sa, že IDVI na konkrétnom pozemku bude v intervale od 0,03 do 0,38. Ďalej predpokladáme, že rastúci trend vo vývoji rastlín bol čiastočne obmedzený konkurenčnou prítomnosťou burín na začiatku štúdie. Podľa našich skúseností môžeme odporučiť softvér pre časové a priestorové sledovanie vývoja využitia poľnohospodárskej plochy. Použitie je obmedzené pre skoré rastové fázy. Okrem toho môžu byť použité aj pre analyzovanie pokrytia burín.
Key words:index vegetácie, pôdna vlhkosť, vývoj rastlín

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited