Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Identification number: 1561
University e-mail: dusan.igaz [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
dekanát - centrum - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Dean - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Analyzing the distribution of soil grain-size fractions in SR by laser diffraction: methodical procedure
Written by (author): Ing. Miroslava Šinkovičová, PhD.
Department: Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
Thesis supervisor: prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Opponent 1:prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Opponent 2:prof. Ing. Danica Fazekašová, PhD.
Opponent 3:RNDr. Andrej Tall, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza distribúcie zrnitostných frakcií pôd SR laserovou difrakciou:metodický postup
Summary:Dizertačná práca bola zameraná na analýzu distribúcie zrnitostných frakcií pôd SR určených laserovou difrakciou s následným návrhom metodického postupu určenia pôdnej zrnitosti na laserovom analyzátore. Práca obsahuje metodický postup prípravy pôdnych vzoriek, ich meranie a následné vyhodnotenie nameraných výsledkov v porovnaní so štandardnou pipetovaciou metódou. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola je venovaná prehľadu o význame pôdnej zrnitosti, o používaných klasifikačných systémoch a o metódach určenia zrnitostného zloženia pôdy. V ďalšej časti práce sú uvedené základné charakteristiky záujmového územie a popis použitých laserových analyzátorov. Záverečná kapitola sa zaoberá dosiahnutými výsledkami, ich analýzou a vyhodnotením. V rámci riešenia práce bola vykonaná analýza 542 pôdnych vzoriek z cca. 270 lokalít. Záujmovým územím boli poľnohospodársky využívané pôdy nachádzajúce sa v povodiach riek Nitra, Váh a Hron. Pre odobrané pôdne vzorky z jednotlivých lokalít boli metódou laserovej difrakcie stanovené a následne vyhodnotené zastúpenia jednotlivých zrnitostných frakcií, ktoré sme porovnali so štandardnou pipetovacou metódou. Rozdielny fyzikálny princíp stanovenia zrnitosti medzi laserovou a pipetovacou metódou nedáva výsledné namerané hodnoty rozdelenia zrnitostných frakcií porovnateľné v pomere 1:1. Cieľom práce bolo zistiť závislosť medzi použitými metódami a to pre klasifikácie používané na Slovensku. Pre laserovú analýzu boli použité dve zariadenia a) Analysette 22 MicroTec plus, výrobca Fritsch (Nemecko) b) Mastersizer 2000, výrobca Malvern Instriments (Veľká Británia). Z celkového počtu pôdnych vzoriek sa náhodným výberom určilo 271 vzoriek pre odvodenie štatistickej závislosti pomocou regresných modelov, zvyšných 271 vzoriek slúžilo na overenie výsledkov. S ohľadom na získané výsledky odporúčame polynomickú regresiu pri oboch typoch laserových analyzátorov. Zistili sme, že pri frakcii < 0,01 mm (Nováková klasifikácia pre určenie pôdneho druhu) sa rozdiel medzi nameranými hodnotami pomocou pipetovacej metódy a hodnotami nameranými laserovými analyzátormi pohyboval v priemere od 3 – 9 % (Analysette 22) a od 2 – 11 % (Mastersizer 2000). Po následnej korekcií výsledkov modelom s využitím polynomickej regresie boli hodnoty 3,28 % (Analysette 22) a 2,24 % (Mastersizer 2000).
Key words:pipetovacia metóda, optické metódy, laserová difrakcia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited