Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Identifikační číslo: 1561
Univerzitní e-mail: dusan.igaz [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
dekanát - centrum - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Děkan - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Analýza distribúcie zrnitostných frakcií pôd SR laserovou difrakciou:metodický postup
Autor: Ing. Miroslava Šinkovičová, PhD.
Pracoviště: Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
Vedoucí práce: prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Oponent 1:prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Oponent 2:prof. Ing. Danica Fazekašová, PhD.
Oponent 3:RNDr. Andrej Tall, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Analýza distribúcie zrnitostných frakcií pôd SR laserovou difrakciou:metodický postup
Abstrakt:Dizertačná práca bola zameraná na analýzu distribúcie zrnitostných frakcií pôd SR určených laserovou difrakciou s následným návrhom metodického postupu určenia pôdnej zrnitosti na laserovom analyzátore. Práca obsahuje metodický postup prípravy pôdnych vzoriek, ich meranie a následné vyhodnotenie nameraných výsledkov v porovnaní so štandardnou pipetovaciou metódou. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola je venovaná prehľadu o význame pôdnej zrnitosti, o používaných klasifikačných systémoch a o metódach určenia zrnitostného zloženia pôdy. V ďalšej časti práce sú uvedené základné charakteristiky záujmového územie a popis použitých laserových analyzátorov. Záverečná kapitola sa zaoberá dosiahnutými výsledkami, ich analýzou a vyhodnotením. V rámci riešenia práce bola vykonaná analýza 542 pôdnych vzoriek z cca. 270 lokalít. Záujmovým územím boli poľnohospodársky využívané pôdy nachádzajúce sa v povodiach riek Nitra, Váh a Hron. Pre odobrané pôdne vzorky z jednotlivých lokalít boli metódou laserovej difrakcie stanovené a následne vyhodnotené zastúpenia jednotlivých zrnitostných frakcií, ktoré sme porovnali so štandardnou pipetovacou metódou. Rozdielny fyzikálny princíp stanovenia zrnitosti medzi laserovou a pipetovacou metódou nedáva výsledné namerané hodnoty rozdelenia zrnitostných frakcií porovnateľné v pomere 1:1. Cieľom práce bolo zistiť závislosť medzi použitými metódami a to pre klasifikácie používané na Slovensku. Pre laserovú analýzu boli použité dve zariadenia a) Analysette 22 MicroTec plus, výrobca Fritsch (Nemecko) b) Mastersizer 2000, výrobca Malvern Instriments (Veľká Británia). Z celkového počtu pôdnych vzoriek sa náhodným výberom určilo 271 vzoriek pre odvodenie štatistickej závislosti pomocou regresných modelov, zvyšných 271 vzoriek slúžilo na overenie výsledkov. S ohľadom na získané výsledky odporúčame polynomickú regresiu pri oboch typoch laserových analyzátorov. Zistili sme, že pri frakcii < 0,01 mm (Nováková klasifikácia pre určenie pôdneho druhu) sa rozdiel medzi nameranými hodnotami pomocou pipetovacej metódy a hodnotami nameranými laserovými analyzátormi pohyboval v priemere od 3 – 9 % (Analysette 22) a od 2 – 11 % (Mastersizer 2000). Po následnej korekcií výsledkov modelom s využitím polynomickej regresie boli hodnoty 3,28 % (Analysette 22) a 2,24 % (Mastersizer 2000).
Klíčová slova:pipetovacia metóda, optické metódy, laserová difrakcia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně