Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Identification number: 1561
University e-mail: dusan.igaz [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)

     Lesson
     
     Publications          
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Design of parameters of the vegetation and drainage layer of the football field
Written by (author):
Department: Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
Thesis supervisor: prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Opponent:Ing. Martin Halmo
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh parametrov vegetačnej a drenážnej vrstvy futbalového ihriska
Summary:
Veľmi dôležitým prvkom pri kvalite futbalových zápasov alebo iných športových aktivít je práve drenážna a vegetačná vrstva. Cieľom diplomovej práce je na základe už existujúcich nameraných parametrov vegetačnej a drenážnej vrstvy navrhnutie najvhodnejšieho opatrenia a voľby frakcií kameniva a zeminy na prestavbu a účinnú funkciu týchto vrstiev pre futbalové ihrisko v obci Žitavce. Pri návrhu týchto vrstiev a ich zloženie sme sa pridržiavali normy DIN 18 035 – 4. Namerané existujúce parametre boli prebraté z bakalárskej práce Analýza parametrov vegetačnej a drenážnej vrstvy športových trávnikov (Sádovský, 2016), v ktorej sme zrealizovali merania zrnitostného zloženia, hydraulickej vodivosti pôdy a základných fyzikálnych a hydrofyzikálnych vlastností pôdy. V práci bol navrhnutý systém vybudovanie vegetačnej a drenážnej vrstvy s jednotlivými pomermi frakcií, automatický závlahový systém v troch alternatívach (16+8 postrekovačov 10+3 postrekovačov, kvapková závlaha DRIPLINE XFS). Spracovaný bol zoznam použitého materiálu a rozpočet predpokladaných realizovaných nákladov. Prestavbou futbalového trávnika podľa spracovaného návrhu sa podstatne skvalitní realizovaná športová plocha pričom vznikne ihrisko spĺňajúce všetky kvalitatívne normy kladúce na daný druh trávnikov. Zároveň tak vzniknú lepšie podmienky na dosiahnutie kvalitnejších výkonov športovcov s nižším rizikom možných úrazov.
Key words:vegetačná vrstva, drenážna vrstva, futbalový trávnik , piesok, závlahový systém , postrekovače

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited