Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Identification number: 1561
University e-mail: dusan.igaz [at] uniag.sk
 
Professor - Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
Administration - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Dean - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Contacts
     
Lesson
     
     
     
Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
The effect of orographic division on pedotransfer functions
Written by (author):
Department: Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Vplyv orografického členenia územia na pedotransferové funkcie
Summary:
Keďže je meranie bodov odvodňovacej vetvy retenčnej čiary v laboratórnych podmienkach finančne ale aj časovo náročné, začali sa odhadovať body vlhkostnej retenčnej krivky z ľahšie dosiahnuteľných charakteristík pôdy (zrnitostné zloženie, objemová hmotnosť, obsah humusu atď.). Tento metodický postup je založený na predpokladanej závislosti obsahu vody v pôde na vyššie spomenutých charakteristikách. Pre tieto postupy, ktoré využívajúce regresnú analýzu zaviedli Bouma a van Lanen (1987) termín pedotransferové funkcie. Význam pedotransferových funkcií je nepopierateľný v súčasnom využívaní matematických modelov pohybu vody a ich rozšírení v zóne aerácie pôdy v regionálnych dimenziách a to napríklad pri hodnotení zásob vody v zóne aerácie pôdy pre rastliny, hodnotenie vplyvu antropogénnej činnosti ako je znečisťovanie podpovrchových vôd a pôdy, či analýze vplyvu globálnych zmien na zásoby vody v pôde. Výsledkom tejto práce je oboznámenie čitateľa s charakteristikou pedotransferových funkcií a ich neskoršie prepojenie s orografickým rozčlenením územia vstupujúceho do analýzy.
Key words:
orografické rozčlenenie územia, fyzikálne a hydrofyzikálne vlastnosti , vlhkostná retenčná krivka, regresná analýza, pedotransferové funkcie, retenčná čiara

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited