Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Contacts          
     
Publications
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Identification of Locations Long-Known by Increased Content of Organic Carbon
Written by (author):
Department: Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
Thesis supervisor:
prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Identifikácia historických lokalít so zvýšeným obsahom organického uhlíka
Summary:
Biouhlie a jeho aplikácia na poľnohospodársku pôdu sa v poslednom období dostáva čoraz viac do popredia. Mnohé štúdie ukazujú na rôzne benefity, ktoré tento materiál prináša. Biouhlie je vďaka svojej štruktúre a chemickému zloženiu schopné modifikovať viaceré fyzikálne, chemické a biologické vlastnosti pôdy. Pozitívne účinky uhlia v pôde poznali ľudia už od pradávna. V dnešnej dobe sa vedecké a výskumné inštitúcie mnohých krajín snažia o podrobné preskúmanie tejto suroviny z rôznych hľadísk. Literárny prehľad tejto práce sa zaoberá históriou výroby a využívania dreveného uhlia, významom aplikácie biouhlia na pôdu a tiež vybranými fyzikálnymi a hydrofyzikálnymi vlastnosťami pôd. Praktická časť práce pozostávala z hľadania a mapovania historických lokalít so zvýšeným obsahom pôdneho uhlíka v oblasti Malých Karpát v povodí Lozorňanského potoka. Ide o miliere, teda miesta kde sa v minulosti vyrábalo drevené uhlie. Na týchto miestach ostali pozostatky uhlia, ktoré sa časom stali súčasťou pôdy a zmenili jej vlastnosti. V ďalšej časti práce boli analyzované odobraté pôdne vzorky z piatich takýchto lokalít, pričom každá bola charakterizovaná inými pôdnymi vlastnosťami. Pôdne vzorky boli odoberali z každej lokality do Kopeckého valčekov a to z miesta, kde sa nachádzalo uhlie (n=4) a pre porovnanie zmien aj z blízkeho okolia (kontrola), kde sa uhlie nenachádzalo (n=4). Tieto vzorky boli následne prevezené do laboratória, kde boli na každej vzorke analyzované vybrané pôdne charakteristiky. Porovnaním s kontrolou bolo analyzované ako pridaný uhlík zmenil skúmané vlastnosti pôd na danej lokalite od času výroby uhlia po súčasnosť.  
Key words:
biouhlie, pôda, fyzikálne vlastnosti pôdy, hydraulická vodivosť, milier

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited