Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Dušan Páleš, CSc.
Identification number: 1564
University e-mail: dusan.pales [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Machine Design (TF)

Contacts     
     
Projects     Publications
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
StateType
Final thesis
UntilDetails
1.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Patrik Balážik
Výpočet pravdepodobnosti poruchy jednoduchej konštrukcie rôznymi metódami
May 2016Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Baláži
Počítačová simulácia poľnohospodárskej farmy
April 2011
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Eliška Beňáková
Skutočná veľkosť dvojrozmerného objektu v priestore, z priemetov Mongeovej projekcie.
May 2012
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Marek Beňuška
Počítačová simulácia základných geometrických objektov v Mongeovej projekcii.
May 2012
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Beňuška
Prehľad ľahkých kovových konštrukcií používaných na poľnohospodárske účely
April 2014Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Filip Blažek
Bayesova pravdepodobnosť a jej použitie v technike
April 2019
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mário Blaži
Počítačové modelovanie a vizualizácia farmy hospodárskych zvierat
April 2011
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Juraj Bolla
Trojrozmerné modelovania a vizualizácia vybraného poľnohospodárskeho objektu
April 2011
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Michal Boszorád
Bézierova plocha a jej praktická aplikácia vo výrobných systémoch
April 2017
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrej Bryndza
Trojrozmerný počítačový model zvolenej poľnohospodárskej farmy
May 2013Displaying the final thesis
11.
Final thesis is in progress
BTWritten by (author): František Čagala
Výpočet technológii a procesov pri výrobe káblového zväzku automobilu
April 2021Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Peter Čunderlík
Implementácia softvéru pre riadenie Integrovaného manažérskeho systému
May 2016
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Peter Daniš
Priemety telies v Mongeovej projekcii zo zadaných trojrozmerných bodov telies.
May 2012
Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Milan Debnár
Posúdenie návrhu rybného hospodárstva z hľadiska bezpečnosti pri práci
April 2014
Displaying the final thesis
15.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): František Dikan
Časovo závislé náhodné premenné v teórii spoľahlivosti
April 2014
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Dalibor Dóczy
NURBS krivka a jej technické použitie
April 2018Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Boris Dolník
B-spline krivka a jej praktické použitie
April 2016
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Fico
Prevádzková bezpečnosť vodných nádrží
May 2013
Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Andrej Fliega
Návrh rámovej konštrukcie s uplatnením teórie spoľahlivosti
April 2014
Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Martin Gábriš
Analytické krivky a ich uplatnenie v technike
April 2018
Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Gabriela Gálová
Technické zabezpečenie športových zariadení a areálov
May 2013
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Gregorík
Druhy geometrických plôch v počítačovej grafike
April 2017
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Marek Hlavatovič
Splinové krivky a ich použitie pri modelovaní
April 2020
Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marcela Holzknechtová
Implementácia systému manažérstva BOZP vo výrobnej organizácii
April 2020Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Adrián Hudec
Tepelnotechnické posúdenie alternatív zateplenia administratívnej budovy.
May 2012
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Jenis
Technické použitie B - spline plochy pri vyhodnocovaní nameraných hodnôt
April 2017Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Štefan Judin
Hranolové a valcové plochy a ich modelovanie pre praktické účely
May 2011
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Štefan Judin
Zobrazovanie technických objektov v stredovom premietaní
May 2013
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Róbert Juhász
Rekonštrukcia poľnohospodárskych výrobných objektov
May 2013Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľubomír Karšai
Návrh vidieckeho objektu so zameraním na enviromentálne aspekty.
May 2012
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivana Kissová
Hodnotenie bezpečnosti v skladovacích priestoroch vo vybranej obchodnej spoločnosti
April 2020Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Norbert Klement
Konštruovanie a úprava pretekárskych automobilov
April 2015
Displaying the final thesis
33.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Jakub Konečný
Splinové krivky a ich tvorba na počítači
April 2017
Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Kosec
NURBS plocha a jej použitie v počítačovej grafike
April 2019
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Kristián Kováč
Prehľad neanalytických kriviek a ich použitia
May 2018
Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Peter Kováč
Kontrolné a podporné systémy v automatizácii výroby vo vybranom podniku
April 2017
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Marek Kozár
Návrh oceľového stĺpu s uvážením vzperu
May 2015
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Kozár
Návrh betónového stĺpu s uvážením vzperu
May 2015
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Pavol Krehák
Druhy geometrických kriviek používaných na počítačové modelovanie
April 2017
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Pavol Krehák
Skrutkovica a jej použitie pri technickom návrhu
April 2019Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Denisa Kubrická
Únavové namáhanie oceľovej konštrukcie a jeho matematický model
April 2020
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Maroš Mackovčák
Priamkové plochy a ich použitie v technickej praxi
May 2011
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Maroš Mackovčák
Zobrazovanie technických objektov v rovnobežnom premietaní
May 2013
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Mada
Analýza bezpečnosti práce na staveniskách
May 2015Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Filip Mataj
Moderné trendy v konštrukcii strojov pre obrábanie pôdy
April 2016
Displaying the final thesis
46.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Zoltán Méhes
Komplexný návrh bezpečného nákladného výťahu
May 2015
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Martin Mihalovič
Analýza nežiadúcich faktorov ovplyvňujúcich výrobný proces
April 2018Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Ľuboš Novák
Ihlanové a kužeľové plochy a ich aplikácia v technickej praxi
April 2020Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dávid Novický
Skrutková plocha a jej využitie pri počítačovom modelovaní
April 2019Displaying the final thesis
50.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Miroslav Páleník
Ihlanové a kužeľové plochy, matematický model a praktické použitie
May 2012Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Veronika Peterská
Hodnotenie typických porúch vo vybranej novostavbe
April 2014
Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Samuel Plevka
Rôzne typy rozdelení pravdepodobnosti a ich význam pre bezpečnosť
May 2018
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Sečanský
Situácia poľnohospodárskej farmy v trojrozmernom priestore
April 2011
Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Vladimír Sekereš
Návrh drevenej konštrukcie poľnohospodárskeho objektu
April 2014
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ivan Selický
Bézierova krivka a jej použitie v technickej praxi
April 2016Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivan Selický
Metóda Monte Carlo a jej použitie pri bezpečnom návrhu konštrukcie
May 2018Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Smutný
Fuzzy spoľahlivosť a jej uplatnenie pri technickom návrhu
April 2016
Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Adam Struhár
Hodnotenie kvality nového produktu z pohľadu procesného prístupu
April 2017
Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Slavomír Štrbák
Trojrozmerné modelovanie, vizualizácia a animácia vybranej poľnohospodárskej farmy.
May 2012
Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Švajda
Zmeny v projekte havarijných systémov chladenia aktívnej zóny reaktora MO34 oproti EMO12 a ich dopad na jadrovú bezpečnosť
April 2020Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Pavol Tóth
Návrh ľahkej oceľovej konštrukcie poľnohospodárskeho objektu
April 2014
Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Atila Vaš
Priestorový návrh, rozloženie a efektívne využitie skladových priestorov vo výrobnom objekte.
May 2012
Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Roman Wagner
Komplexný návrh oceľového stožiara mobilných operátorov
May 2013
Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Roman Wagner
Návrh a výkresová dokumentácia oceľového stožiaru pre elektrické vedenie
April 2011
Displaying the final thesis
65.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Štefan Zuzik
Rekonštrukcia administratívnej budovy v poľnohospodárskom podniku Oponice.
May 2012
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress