Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Mgr. Peter Juhás, PhD.
Identification number: 1568
University e-mail: peter.juhas [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Animal Husbandry (FAaFR)

Contacts     Lesson
     
Final thesis
     
Projects     
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Habilitation thesis
Thesis title:Measure of individual behavior characteristic - temperament in cattle and pig
Written by (author):
doc. Mgr. Peter Juhás, PhD.
Department:
Opponent 1:
Opponent 2:
prof. MVDr. Jana Kottferová, PhD.
Opponent 3:
doc. RNDr. Lucia Kršková, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Hodnotenie individuálnych behaviorálnych vlastností - temperamentu pri dobytku a ošípaných
Summary:
Predložená práca sa venuje temperamentu a jeho hodnoteniu pri významných hospodárskych zvierat - dobytka a ošípaných. Temperament hospodárskych zvierat sa v ostatnom období dostáva do popredia záujmu chovateľov aj šľachtiteľov. Objavujú sa vedecké dôkazy o vplyve temperamentu na produkciu, kvalitu produktu, welfare ale aj praktické poznatky o vplyve na pracovnú náročnosť pri manipulácii a bezpečnosť pri práci. Temperament ako vyjadrenie vzťahu k zmenám v chovateľskom prostredí hrá významnú úlohu v meniacom sa modernom chovateľskom prostredí. Hlavným cieľom bolo otestovať temperament metodikou vhodnou do praktických podmienok v chove. V prvej časti sme sa venovali hodnoteniu temperamentu dojníc na základe reakcie na vizuálny objekt. Testovanie prebiehalo v známom prostredí s jedným opakovaním. Typ temperamentu bol zisťovaný na základe dvoch metód. Zo zaznamenaných prvkov správania – vzdialenosť prvej zastávky, počet zastávok a rýchlosť priblíženia sa k novému podnetu sme vytvorili jednorozmerný ukazovateľ „korigovaná doba priblíženia“. V druhom prípade sme analýzou hlavných komponentov zo zaznamenaných prvkov správania určili významné prvky správania a ich kombinácie. Analýza vytvorila dva hlavné komponenty. Prvý vyjadruje kvalitu vzťahu k novému podnetu na škále zvedavosť – bojazlivosť. Druhý rýchlosť poklesu excitácie z nového podnetu. Oba komponenty spolu vysvetľujú 83,62 % variability. V oboch prípadoch bolo možné nehierarchickou zhlukovou analýzou dojnice rozdeliť na 4 odlišné typy temperamentu: smelé a pokojné, ostražité s pomalším útlmom, plaché s rýchlejším útlmom, plaché s veľmi pomalým útlmom. Pri skupine s najvhodnejším temperamentom dosiahla zhoda v identifikácii dojníc medzi oboma metódami hodnotu 93,1 %. V druhej časti práce sme sa venovali hodnoteniu temperamentu ošípaných na základe správania pri nedobrovoľnom otočení na chrbát. Testovanie sa opakovalo tri krát v po sebe idúcich týždňoch, pre určenie konzistencie reakcie v teste. Na základe zaznamenaných prvkov správania sme analýzou hlavných komponentov určili význam jednotlivých prvkov správania vo všetkých testoch. Analýza aj v tomto prípade odhalila dva hlavné komponenty, vysvetľujúce spolu 77,5 % variability. Prvý hlavný komponent popisuje typ reakcie na stupnici od aktívnej po pasívnu. Druhý hlavný komponent popisuje stabilitu reakcie medzi tromi testami. Nehierarchická zhluková analýza v tomto prípade vytvorila 6 odlišných typov temperamentu. Jeden typ tvoria prasiatka aktívne so stabilným temperamentom, druhý typ sú pasívne so stabilným temperamentom. Ostatné 4 skupiny sú jedince s rôznym stupňom aktivity, ale predovšetkým s meniacimi sa výsledkami medzi tromi testami. Tvoria spoločný zmiešaný typ temperamentu. Na záver môžeme skonštatovať že pri oboch druhoch, dobytku aj ošípaných je možné uvedenými metódami jednoduchým a praktickým spôsobom ohodnotiť temperament a identifikovať jeho typ priamo v podmienkach chovu.
Key words:
temperament, hodnotenie, dobytok, ošípané

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited