Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Mgr. Peter Juhás, PhD.
Identifikačné číslo: 1568
Univerzitný e-mail: peter.juhas [at] uniag.sk
 

     Výučba     
Záverečná práca
          
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Habilitačná práca
Názov práce:
Hodnotenie individuálnych behaviorálnych vlastností - temperamentu pri dobytku a ošípaných
Autor:
doc. Mgr. Peter Juhás, PhD.
Pracovisko: Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
Oponent 1:prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.
Oponent 2:
prof. MVDr. Jana Kottferová, PhD.
Oponent 3:doc. RNDr. Lucia Kršková, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Hodnotenie individuálnych behaviorálnych vlastností - temperamentu pri dobytku a ošípaných
Abstrakt:Predložená práca sa venuje temperamentu a jeho hodnoteniu pri významných hospodárskych zvierat - dobytka a ošípaných. Temperament hospodárskych zvierat sa v ostatnom období dostáva do popredia záujmu chovateľov aj šľachtiteľov. Objavujú sa vedecké dôkazy o vplyve temperamentu na produkciu, kvalitu produktu, welfare ale aj praktické poznatky o vplyve na pracovnú náročnosť pri manipulácii a bezpečnosť pri práci. Temperament ako vyjadrenie vzťahu k zmenám v chovateľskom prostredí hrá významnú úlohu v meniacom sa modernom chovateľskom prostredí. Hlavným cieľom bolo otestovať temperament metodikou vhodnou do praktických podmienok v chove. V prvej časti sme sa venovali hodnoteniu temperamentu dojníc na základe reakcie na vizuálny objekt. Testovanie prebiehalo v známom prostredí s jedným opakovaním. Typ temperamentu bol zisťovaný na základe dvoch metód. Zo zaznamenaných prvkov správania – vzdialenosť prvej zastávky, počet zastávok a rýchlosť priblíženia sa k novému podnetu sme vytvorili jednorozmerný ukazovateľ „korigovaná doba priblíženia“. V druhom prípade sme analýzou hlavných komponentov zo zaznamenaných prvkov správania určili významné prvky správania a ich kombinácie. Analýza vytvorila dva hlavné komponenty. Prvý vyjadruje kvalitu vzťahu k novému podnetu na škále zvedavosť – bojazlivosť. Druhý rýchlosť poklesu excitácie z nového podnetu. Oba komponenty spolu vysvetľujú 83,62 % variability. V oboch prípadoch bolo možné nehierarchickou zhlukovou analýzou dojnice rozdeliť na 4 odlišné typy temperamentu: smelé a pokojné, ostražité s pomalším útlmom, plaché s rýchlejším útlmom, plaché s veľmi pomalým útlmom. Pri skupine s najvhodnejším temperamentom dosiahla zhoda v identifikácii dojníc medzi oboma metódami hodnotu 93,1 %. V druhej časti práce sme sa venovali hodnoteniu temperamentu ošípaných na základe správania pri nedobrovoľnom otočení na chrbát. Testovanie sa opakovalo tri krát v po sebe idúcich týždňoch, pre určenie konzistencie reakcie v teste. Na základe zaznamenaných prvkov správania sme analýzou hlavných komponentov určili význam jednotlivých prvkov správania vo všetkých testoch. Analýza aj v tomto prípade odhalila dva hlavné komponenty, vysvetľujúce spolu 77,5 % variability. Prvý hlavný komponent popisuje typ reakcie na stupnici od aktívnej po pasívnu. Druhý hlavný komponent popisuje stabilitu reakcie medzi tromi testami. Nehierarchická zhluková analýza v tomto prípade vytvorila 6 odlišných typov temperamentu. Jeden typ tvoria prasiatka aktívne so stabilným temperamentom, druhý typ sú pasívne so stabilným temperamentom. Ostatné 4 skupiny sú jedince s rôznym stupňom aktivity, ale predovšetkým s meniacimi sa výsledkami medzi tromi testami. Tvoria spoločný zmiešaný typ temperamentu. Na záver môžeme skonštatovať že pri oboch druhoch, dobytku aj ošípaných je možné uvedenými metódami jednoduchým a praktickým spôsobom ohodnotiť temperament a identifikovať jeho typ priamo v podmienkach chovu.
Kľúčové slová:
temperament, hodnotenie, dobytok, ošípané

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene