Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identifikační číslo: 1572
Univerzitní e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
               
Projekty          
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:Trávnikové využitie tráv v krajinárskych úpravách
Autor:
Ing. Natália Bajteková
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

Název práce:
Trávnikové využitie tráv v krajinárskych úpravách
Abstrakt:
ABSTRAKT Trávne ekosystémy tvoria 60--70 percentný podiel zelene našej planéty. Prirodzené, či umelo zakladané trávne spoločenstvá, sú teda prevažnou väčšinou nášho životného prostredia. Plnia pre ľudí i ekológiu zeme nenahraditeľné funkcie. Okrem krajinotvorných sú to funkcie zdravotno-hygienické, pôdoochranné, vodohospodárske, estetické, športovo-rekreačné a architektonické. Príroda si floristické zloženie určuje sama, ale pri zakladaní umelých trávnych porastov (jednotlivých druhov trávnikov), si zloženie osivových miešaniek môžeme zostaviť my, z bohatého množstva taxónov. Zakladanie a údržba umelých trávnych spoločenstiev -- trávnikov musí prebiehať v súlade s prírodnými podmienkami. Základom úspechu trávnikárstva je súhrn poznatkov o pôsobení faktorov na zdravotný a estetický stav trávnikov. Patria sem subsystém klimatických vplyvov (zrážky, teplota, svetlo, vietor), subsystém edafických vplyvov (pôdny druh, pôdny typ, zrnitostné zloženie pôdy, hĺbka pôdneho profilu, pôdotvorný substrát, obsah humusu a minerálov, pH, vodný a vzdušný pôdny režim) a subsystém orografických vplyvov (nadmorská výška, expozícia, svahovitosť). Je dôležité poznať floristické zloženie , morfológiu tráv, biologické a úžitkové vlastnosti , nároky na stanovište a vplyv škodlivého pôsobenia chorôb a škodcov. Kvalita trávnikov závisí v nezanedbateľnej miere aj od úrovne caespestechniky. V práci sú charakterizované trávne druhy, ktoré spĺňajú požiadavky pre trávnikové využitie. Uvádzajú sa i jednotlivé typy trávnikových miešaniek, špeciálne vyvinuté pre okrasné, ihriskové, rekreačné, golfové a krajinné trávniky. Je spomenuté symbiotické pôsobenie endofytných húb na niektoré trávne druhy a problematika prejavujúcich sa zmien vo floristickom zložení trávnych porastov, v dôsledku globálneho otepľovania.
Klíčová slova:
trávnik, trávnikárstvo, trávne porasty

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně