Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identification number: 1572
University e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

Contacts     Graduate     Lesson          
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Lawn grasses use in landscaping
Written by (author):
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Trávnikové využitie tráv v krajinárskych úpravách
Summary:
ABSTRAKT Trávne ekosystémy tvoria 60--70 percentný podiel zelene našej planéty. Prirodzené, či umelo zakladané trávne spoločenstvá, sú teda prevažnou väčšinou nášho životného prostredia. Plnia pre ľudí i ekológiu zeme nenahraditeľné funkcie. Okrem krajinotvorných sú to funkcie zdravotno-hygienické, pôdoochranné, vodohospodárske, estetické, športovo-rekreačné a architektonické. Príroda si floristické zloženie určuje sama, ale pri zakladaní umelých trávnych porastov (jednotlivých druhov trávnikov), si zloženie osivových miešaniek môžeme zostaviť my, z bohatého množstva taxónov. Zakladanie a údržba umelých trávnych spoločenstiev -- trávnikov musí prebiehať v súlade s prírodnými podmienkami. Základom úspechu trávnikárstva je súhrn poznatkov o pôsobení faktorov na zdravotný a estetický stav trávnikov. Patria sem subsystém klimatických vplyvov (zrážky, teplota, svetlo, vietor), subsystém edafických vplyvov (pôdny druh, pôdny typ, zrnitostné zloženie pôdy, hĺbka pôdneho profilu, pôdotvorný substrát, obsah humusu a minerálov, pH, vodný a vzdušný pôdny režim) a subsystém orografických vplyvov (nadmorská výška, expozícia, svahovitosť). Je dôležité poznať floristické zloženie , morfológiu tráv, biologické a úžitkové vlastnosti , nároky na stanovište a vplyv škodlivého pôsobenia chorôb a škodcov. Kvalita trávnikov závisí v nezanedbateľnej miere aj od úrovne caespestechniky. V práci sú charakterizované trávne druhy, ktoré spĺňajú požiadavky pre trávnikové využitie. Uvádzajú sa i jednotlivé typy trávnikových miešaniek, špeciálne vyvinuté pre okrasné, ihriskové, rekreačné, golfové a krajinné trávniky. Je spomenuté symbiotické pôsobenie endofytných húb na niektoré trávne druhy a problematika prejavujúcich sa zmien vo floristickom zložení trávnych porastov, v dôsledku globálneho otepľovania.
Key words:
trávnik, trávnikárstvo, trávne porasty

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited