Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identifikačné číslo: 1572
Univerzitný e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Trávnikové využitie tráv v krajinárskych úpravách
Autor: Ing. Natália Bajteková
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce: Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Oponent:doc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Trávnikové využitie tráv v krajinárskych úpravách
Abstrakt:ABSTRAKT Trávne ekosystémy tvoria 60--70 percentný podiel zelene našej planéty. Prirodzené, či umelo zakladané trávne spoločenstvá, sú teda prevažnou väčšinou nášho životného prostredia. Plnia pre ľudí i ekológiu zeme nenahraditeľné funkcie. Okrem krajinotvorných sú to funkcie zdravotno-hygienické, pôdoochranné, vodohospodárske, estetické, športovo-rekreačné a architektonické. Príroda si floristické zloženie určuje sama, ale pri zakladaní umelých trávnych porastov (jednotlivých druhov trávnikov), si zloženie osivových miešaniek môžeme zostaviť my, z bohatého množstva taxónov. Zakladanie a údržba umelých trávnych spoločenstiev -- trávnikov musí prebiehať v súlade s prírodnými podmienkami. Základom úspechu trávnikárstva je súhrn poznatkov o pôsobení faktorov na zdravotný a estetický stav trávnikov. Patria sem subsystém klimatických vplyvov (zrážky, teplota, svetlo, vietor), subsystém edafických vplyvov (pôdny druh, pôdny typ, zrnitostné zloženie pôdy, hĺbka pôdneho profilu, pôdotvorný substrát, obsah humusu a minerálov, pH, vodný a vzdušný pôdny režim) a subsystém orografických vplyvov (nadmorská výška, expozícia, svahovitosť). Je dôležité poznať floristické zloženie , morfológiu tráv, biologické a úžitkové vlastnosti , nároky na stanovište a vplyv škodlivého pôsobenia chorôb a škodcov. Kvalita trávnikov závisí v nezanedbateľnej miere aj od úrovne caespestechniky. V práci sú charakterizované trávne druhy, ktoré spĺňajú požiadavky pre trávnikové využitie. Uvádzajú sa i jednotlivé typy trávnikových miešaniek, špeciálne vyvinuté pre okrasné, ihriskové, rekreačné, golfové a krajinné trávniky. Je spomenuté symbiotické pôsobenie endofytných húb na niektoré trávne druhy a problematika prejavujúcich sa zmien vo floristickom zložení trávnych porastov, v dôsledku globálneho otepľovania.
Kľúčové slová:trávnik, trávnikárstvo, trávne porasty

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene