Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identification number: 1572
University e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 

     Graduate     Lesson
     
Final thesis
     
     
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Proposal for a Field Trip in the cadastral territory of Nitrianske Pravno for the purpose of land consolidation
Written by (author):
Ing. Michal Ferenčík
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Jakub Fuska, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Nitrianske Pravno pre účely pozemkových úprav
Summary:
Zadaná diplomová práca sa zaoberá návrhom hlavnej poľnej cesty vo vopred zvolenom katastrálnom území. Cieľom je vypracovanie projektu s pridanou výkresovou prílohou. Úvodná časť práce pozostáva z teoretického spracovania problematiky návrhu poľných ciest. V ostatných kapitolách je popísaný konkrétny postup návrhu poľnej cesty ako aj zásady, ktoré treba pri návrhu dodržiavať. Výsledkom práce je projekt poľnej cesty s priloženou výkresovou dokumentáciou a textovou časťou opisujúcou navrhnutý projekt.
Key words:
poľná cesta, niveleta, cestné teleso, vedenie trasy, vozovka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited