Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identification number: 1572
University e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 

     
Graduate
     
Lesson
     
Final thesis     
Projects
     
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Reconstruction of local communication in the village Senohrad
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Senohrad
Summary:
Poľné cesty a ich postranné vegetačné pásy dotvárajú krajinný ráz, zvyšujú biodiverzitu územia a trvalým spôsobom ohraničujú pozemky a katastrálne hranice. Poľné cesty sa navrhujú ako smerovo nerozdelené komunikácie. V zmysle Zákona SNR c.330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov sú všeobecné zásady funkčného usporiadania územia stanovené a posudzované z hľadiska optimálneho priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, ako aj zmeny štruktúry krajiny. Návrh siete poľných ciest je povinnou a jednou z najdôležitejších súčastí projektu spoločných opatrení a zariadení spracovávaných v projektoch pozemkových úprav. Preto sme sa v našej práci zamerali na možný návrh rozšírenia a rekonštrukcie poľnej cesty v katastrálnom území obce Senohrad pre účely pozemkových úprav.
Key words:cesty, poľné cesty, rekonšturkcia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited