Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identification number: 1572
University e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 

     
Graduate
     
Lesson
     
Final thesis
     
     Publications
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Research of traffic conditions in cadastral area Jelšovce for the purpose landscape consolidation
Written by (author):
Ing. Zuzana Németová
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Opponent:
Ing. Jozef Halva, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Prieskum dopravných pomerov v katastrálnom území Jelšovce pre účely pozemkových úprav
Summary:
Záverečná práca sa zaoberá prieskumom dopravných pomerov v obci Jelšovce pre účely pozemkových úprav. Prieskumom dopravných pomerov sme zisťovali aktuálny stav existujúcich komunikácií v riešenom území a zistené komunikácie sme analyzovali z hľadiska označenia cesty, teda či ide o poľnú cestu, lesnú cestu, miestnu komunikáciu alebo štátnu cestu. Následne sme identifikovali kryt jednotlivých komunikácií, zamerali šírku každej cesty, všímali si sprievodnú vegetáciu a odvodnenie cesty, tak isto sme posúdili v akom technickom stave sa jednotlivé cesty nachádzajú. S nameranými skutočnosťami sme jednotlivé poľné cesty zaradili podľa voľnej koruny šírky cesty do kategórie poľných ciest s prislúchajúcou návrhovou rýchlosťou. Rovnako sme pri prieskume zisťovali existujúce cestné objekty a charakterizovali ich z aspektu technického stavu. Výsledkom práce sú sumárne bilancie existujúcich komunikácií, ktoré sú uvedené v prehľadných tabuľkách na konci práce.
Key words:doprava, pozemkové úpravy, cesty

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited