Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identification number: 1572
University e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:A survey of traffic conditions in the administrative area Veľké Leváre for the purposes of landscaping
Written by (author): Ing. Daniel Hollý
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor: Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Opponent:Ing. Jakub Fuska, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Prieskum dopravných pomerov v katastrálnom území Veľké Leváre pre účely pozemkových úprav
Summary:Prieskum dopravných pomerov má za úlohu analyzovať súčasný stav existujúcich dopravných pomerov pri poľných a lesných cestách. Ďalej sa zaoberá stanovením ich kategórií, technického stavu ciest a cestných objektov a samotným dopravným systémom. V projekte pozemkových úprav je nevyhnutnou súčasťou zanalyzovať súčasné skutočnosti, ktoré sa ďalej zohľadňujú pri návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (VZFUÚ). Hlavným cieľom všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav bolo stanovenie pravidiel ekologicky optimálneho spôsobu hospodárenia v krajine v zmysle priestorového a funkčného členenia, ktoré zabezpečuje vyhovujúcu ekologickú stabilitu priestorovej štruktúry krajiny, ochranu a racionálne využívanie prírody, tvorbu a ochranu územného systému ekologickej stability a bezprostredného životného prostredia.
Key words:Cesty, Cestné názvoslovia, Komunikácie, Konštrukcia vozoviek, Pozemkové úpravy, Prieskum dopravných pomerov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited