Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identification number: 1572
University e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 

Contacts          Lesson
     
     
Projects
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
The protection against water erosion proposed grassed thalweg in the site of Veľke Vozokany
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Opponent:Ing. Karol Šinka, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Ochrana územia pred vodnou eróziou návrhom zatrávnenej údolnice v k. ú. Veľké Vozokany
Summary:
DDiplomová práca je zameraná na návrh vhodného protierózneho opatrenia pre územie ohrozené vodnou eróziou. Cieľom práce je na základe eróznej ohrozenosti územia z hľadiska vodnej erózie pôdy v katastrálnom území Veľké Vozokany, navrhnúť vhodné protierózne opatrenie pre následné zníženie, prípadne obmedzenie eróznych procesov v krajine. V prvej časti sa opieram o všeobecné informácie o vodnej erózii, ktoré sú dôležité pre lepšie chápanie samotných procesov erózie, na základe ktorých sa posudzuje náchylnosť územia na ohrozenosť vodnou eróziou, na základe ktorých sa neskôr navrhne vhodné protierózne opatrenie. Pričom je potrebné poznať charakteristiky o území na základe analýza súčasného stavu, ktorá vychádza zo spracovaných materiálov o území, zahŕňa všeobecnú charakteristiku územia, prírodné pomery a súčasný stav krajiny. Vstupnými údajmi pre konkrétny návrh protierózneho opatrenia sú informácie o vodohospodárskych pomeroch územia. Na základe zhromaždených údajov a výpočtov sme pre dané územie navrhli a stanovili návrhové parametre zatrávnenej údolnice parabolického tvaru, ktorá zmierni erózne procesy a vymedzí tak dráhu sústredeného povrchového odtoku.
Key words:
vodná erózia, zatrávnená údolnica, protierózne opatrenia, vodohospodárske pomery, ochrana územia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited