Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identification number: 1572
University e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Proposal of reconstruction retention tanks in Snežnica after the floods in June 2010
Written by (author): Ing. Daniela Kočišová
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor: Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Opponent:prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh rekonštrukcie retenčnej nádrže v Snežnici po povodni v júni 2010
Summary:Malé vodné retenčnné nádrže používané k ochrane pred veľkými vodami zachytávajú odtok z dažďových zrážok, povodňové odtoky a splaveniny v ochrannom retenčnom priestore. Ich úlohou je najmä transformovať povodňové vlny a chrániť čiastočne až úplne územie, resp. objekty pred negativnými účinkami veľkých vôd. Využívajú sa hlavne v horných častiach povodia s malými vodnými tokmi a v urbanizovanom prostredí poľnohospodárskej krajiny najmä na zachytenie, využitie, dočasnú akumuláciu a neškodné odvedenie dažďových vôd. Po sérii katastrofálnych povodní v SR od roku 1997 sa u nás vytvorila atmosféra pre akceptáciu ráznych opatrení, ktorými by sa predchádzalo obrovským povodňovým škodám na majetku a tiež stratám na ľudských životoch. Povodne ako prírodný jav budú vždy súčasťou nášho života. Preto musí byť snaha zmenšovať ich negatívny vplyv na spoločnosť trvalá. Bolo rozhodnuté, že sa bude investovať do protipovodňových opatrení s rozhodujúcim podielom najmä vodohospodárskych investičných riešení. Najefektívnejším po technickej i po ekonomickej stránke, sa javí budovanie tzv. suchých retenčných nádrží poldrov -- vybudovanie hrádzí naprieč tokom rieky. Výstavbou sa vytvorí priestor na rozliatie a zadržanie povodňovej vody, ktorá presahuje projektovanú resp. zvolenú prietokovú kapacitu toku. Dôležité je vybudovanie bezpečného prepadu v brehu -- korunu hrádze. A práve pri budovaní suchých poldrov sa v plnej miere prejaví aj ďalšia mimoriadna vlastnosť gabionov a to ich výnimočná schopnosť zazelenenia sa a maximálneho prispôsobenia sa prírode. V diplomovej práci sme sa zaoberali návrhom resp. možnosťou nového riešenia prehrádzky v retenčnej nádrži - poldri v obci Snežnica pre účely protieróznej a protipovodňovej ochrany, ktorá bola zničená povodňami v júni 2010, kedy voda zaplavila rodinné domy, záhrady, zničila obecný majetok v hodnote približne 1,3 miliona eur. Pričom paradoxne pretrhnutá hrádza mala chrániť obec pred povodňami.
Key words:erózia, vodný management, gabionová konštrukcia, prehrádzka, povodeň, polder, retenčná nádrž

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited