Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identifikačné číslo: 1572
Univerzitný e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh rekonštrukcie retenčnej nádrže v Snežnici po povodni v júni 2010
Autor: Ing. Daniela Kočišová
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce: Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Oponent:prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh rekonštrukcie retenčnej nádrže v Snežnici po povodni v júni 2010
Abstrakt:Malé vodné retenčnné nádrže používané k ochrane pred veľkými vodami zachytávajú odtok z dažďových zrážok, povodňové odtoky a splaveniny v ochrannom retenčnom priestore. Ich úlohou je najmä transformovať povodňové vlny a chrániť čiastočne až úplne územie, resp. objekty pred negativnými účinkami veľkých vôd. Využívajú sa hlavne v horných častiach povodia s malými vodnými tokmi a v urbanizovanom prostredí poľnohospodárskej krajiny najmä na zachytenie, využitie, dočasnú akumuláciu a neškodné odvedenie dažďových vôd. Po sérii katastrofálnych povodní v SR od roku 1997 sa u nás vytvorila atmosféra pre akceptáciu ráznych opatrení, ktorými by sa predchádzalo obrovským povodňovým škodám na majetku a tiež stratám na ľudských životoch. Povodne ako prírodný jav budú vždy súčasťou nášho života. Preto musí byť snaha zmenšovať ich negatívny vplyv na spoločnosť trvalá. Bolo rozhodnuté, že sa bude investovať do protipovodňových opatrení s rozhodujúcim podielom najmä vodohospodárskych investičných riešení. Najefektívnejším po technickej i po ekonomickej stránke, sa javí budovanie tzv. suchých retenčných nádrží poldrov -- vybudovanie hrádzí naprieč tokom rieky. Výstavbou sa vytvorí priestor na rozliatie a zadržanie povodňovej vody, ktorá presahuje projektovanú resp. zvolenú prietokovú kapacitu toku. Dôležité je vybudovanie bezpečného prepadu v brehu -- korunu hrádze. A práve pri budovaní suchých poldrov sa v plnej miere prejaví aj ďalšia mimoriadna vlastnosť gabionov a to ich výnimočná schopnosť zazelenenia sa a maximálneho prispôsobenia sa prírode. V diplomovej práci sme sa zaoberali návrhom resp. možnosťou nového riešenia prehrádzky v retenčnej nádrži - poldri v obci Snežnica pre účely protieróznej a protipovodňovej ochrany, ktorá bola zničená povodňami v júni 2010, kedy voda zaplavila rodinné domy, záhrady, zničila obecný majetok v hodnote približne 1,3 miliona eur. Pričom paradoxne pretrhnutá hrádza mala chrániť obec pred povodňami.
Kľúčové slová:erózia, vodný management, gabionová konštrukcia, prehrádzka, povodeň, polder, retenčná nádrž

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene