Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identification number: 1572
University e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 

     
Graduate          Final thesis
     
Projects
     
Publications     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Exploration erosion endangerment and draft anti-erosion measures in the cadastral area Mnichova Lehola
Written by (author):
Department:
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Prieskum eróznej ohrozenosti a návrh protieróznych opatrení v katastrálnom území Mníchova Lehota
Summary:
Predkladaná diplomová práca je zameraná na prieskum ohrozenosti pôdy vodnou eróziou v kataststrálnom území Mníchová Lehota a na návrhy a opatrenia ktorými by sa dalo predísť zhoršújúcemu sa stavu kvality pôdy v dôsledku vplyvu vodnej erózie. V teoretickej časti práce je spracovaná podrobná charakteristika vodnej erózie ako aj faktory a činitele, ktoré ju ovplyvňujú. Ďalej je tu spracovaná podrobná charakteristika vodnej erózie, spôsoby zistenia intenzity vodnej erózie, možnosti návrhu protieróznych opatrení ako aj podrobná charakteristika záujmového územia. Hlavná časť práce je zameraná na posúdenie ohrozenosti pôdy vodnou eróziou na základe BPEJ (orientačné posúdenie), ako aj podrobným prieskumom ohrozenosti pôdy vodnou eróziou na základe univerzálnej rovnice straty pôdy (Wishmeier-Smith,1978). V ďaľšej časti hlavnej práce bolo potrebné zistené poznatky spracovať a roztriediť do jednotlivých tried SEOP podľa STN 75 4501 na určenie ohrozených resp. neohrozených lokalít. Nasledovné sa pre ohrozené lokality vypracoval návrh protieróznych opatrení na zlepšenie stavu pôdy pred ohrozenostou vodnej erózie. V závere práce je stručné zhrnutie výsledných poznatkov porovnania výmer podľa stupňa ohrozenia ako aj odporúčania do budúcnosti, aby sa predišlo zhoršeniu kvality pôd neprofesionálnym obhospodarovaním pozemkov.
Key words:potenciálna erózia, reálna erózia, prípustná (tolerovaná) strata pôdy resp. limitná strata pôdy, ohrozenosť pôdy, vodná erózia, veterná erózia, erózne procesy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited