Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identifikační číslo: 1572
Univerzitní e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
odborný asistent - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

Kontakty
     
     
          
Projekty          Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Prieskum eróznej ohrozenosti a návrh protieróznych opatrení v katastrálnom území Mníchova Lehota
Autor:
Pracoviště:
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedoucí práce:
Oponent:Ing. Karol Šinka, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Prieskum eróznej ohrozenosti a návrh protieróznych opatrení v katastrálnom území Mníchova Lehota
Abstrakt:
Predkladaná diplomová práca je zameraná na prieskum ohrozenosti pôdy vodnou eróziou v kataststrálnom území Mníchová Lehota a na návrhy a opatrenia ktorými by sa dalo predísť zhoršújúcemu sa stavu kvality pôdy v dôsledku vplyvu vodnej erózie. V teoretickej časti práce je spracovaná podrobná charakteristika vodnej erózie ako aj faktory a činitele, ktoré ju ovplyvňujú. Ďalej je tu spracovaná podrobná charakteristika vodnej erózie, spôsoby zistenia intenzity vodnej erózie, možnosti návrhu protieróznych opatrení ako aj podrobná charakteristika záujmového územia. Hlavná časť práce je zameraná na posúdenie ohrozenosti pôdy vodnou eróziou na základe BPEJ (orientačné posúdenie), ako aj podrobným prieskumom ohrozenosti pôdy vodnou eróziou na základe univerzálnej rovnice straty pôdy (Wishmeier-Smith,1978). V ďaľšej časti hlavnej práce bolo potrebné zistené poznatky spracovať a roztriediť do jednotlivých tried SEOP podľa STN 75 4501 na určenie ohrozených resp. neohrozených lokalít. Nasledovné sa pre ohrozené lokality vypracoval návrh protieróznych opatrení na zlepšenie stavu pôdy pred ohrozenostou vodnej erózie. V závere práce je stručné zhrnutie výsledných poznatkov porovnania výmer podľa stupňa ohrozenia ako aj odporúčania do budúcnosti, aby sa predišlo zhoršeniu kvality pôd neprofesionálnym obhospodarovaním pozemkov.
Klíčová slova:potenciálna erózia, reálna erózia, prípustná (tolerovaná) strata pôdy resp. limitná strata pôdy, ohrozenosť pôdy, vodná erózia, veterná erózia, erózne procesy

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně