Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identifikačné číslo: 1572
Univerzitný e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Prieskum eróznej ohrozenosti a návrh protieróznych opatrení v katastrálnom území Mníchova Lehota
Autor: Ing. Adam Šargavý
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce: Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Oponent:Ing. Karol Šinka, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Prieskum eróznej ohrozenosti a návrh protieróznych opatrení v katastrálnom území Mníchova Lehota
Abstrakt:Predkladaná diplomová práca je zameraná na prieskum ohrozenosti pôdy vodnou eróziou v kataststrálnom území Mníchová Lehota a na návrhy a opatrenia ktorými by sa dalo predísť zhoršújúcemu sa stavu kvality pôdy v dôsledku vplyvu vodnej erózie. V teoretickej časti práce je spracovaná podrobná charakteristika vodnej erózie ako aj faktory a činitele, ktoré ju ovplyvňujú. Ďalej je tu spracovaná podrobná charakteristika vodnej erózie, spôsoby zistenia intenzity vodnej erózie, možnosti návrhu protieróznych opatrení ako aj podrobná charakteristika záujmového územia. Hlavná časť práce je zameraná na posúdenie ohrozenosti pôdy vodnou eróziou na základe BPEJ (orientačné posúdenie), ako aj podrobným prieskumom ohrozenosti pôdy vodnou eróziou na základe univerzálnej rovnice straty pôdy (Wishmeier-Smith,1978). V ďaľšej časti hlavnej práce bolo potrebné zistené poznatky spracovať a roztriediť do jednotlivých tried SEOP podľa STN 75 4501 na určenie ohrozených resp. neohrozených lokalít. Nasledovné sa pre ohrozené lokality vypracoval návrh protieróznych opatrení na zlepšenie stavu pôdy pred ohrozenostou vodnej erózie. V závere práce je stručné zhrnutie výsledných poznatkov porovnania výmer podľa stupňa ohrozenia ako aj odporúčania do budúcnosti, aby sa predišlo zhoršeniu kvality pôd neprofesionálnym obhospodarovaním pozemkov.
Kľúčové slová:potenciálna erózia, reálna erózia, prípustná (tolerovaná) strata pôdy resp. limitná strata pôdy, ohrozenosť pôdy, vodná erózia, veterná erózia, erózne procesy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene