Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identification number: 1572
University e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 

          Lesson     
     
     
Publications
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Reconstruction of rural road in territory of commune Martinček for land consolidation purpose
Written by (author):
Ing. Tamara Malenčíková
Department:
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rekonštrukcia poľnej cesty v katastrálnom území Martinček pre účely pozemkových úprav
Summary:
Predkladaná diplomová práca rieši návrh rekonštrukcie poľnej cesty v k.ú. obce Martinček.Práca je rozdelená na teoretickú časť v ktorej pojednávame o problematike pozemkových úprav. Podrobne sa venujeme poľným cestám, ich jednotlivým kategóriám a v neposlednom rade návrhom poľných ciest. Popisujeme smerové, výškové a šírkové vedenie trasy cesty ako aj dimenzovanie vozovky poľnej cesty, jej odvodnenie a sprievodnú vegetáciu. Taktiež popisujeme charakteristiku záujmového územia.V druhej praktickej časti sa práca venuje návrhu trasy poľnej cesty na základe získaných informácií a mapových podkladov. V práci vytyčujeme smerové a výškové a vedenie trasy a tieto prvky ďalej popisujeme. Osobitnú časť tvorí návrh sklonových pomerov, odvodnenia ako aj sprievodnej vegetácie. K práci sú priložené projekčné výkresy.
Key words:
návrh poľnej cesty, návrh vozovky, pozemkové úpravy, poľné cesty

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited