Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identification number: 1572
University e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Examining traffic relations in the cadastral area of Nitrianske Hrnčiarovce
Written by (author): Ing. Juraj Čuchran
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor: Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Opponent:prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Prieskum dopravných pomerov v katastrálnom území Nitrianske Hrnčiarovce pre účely pozemkových úprav
Summary:Záverečná bakalárska práca je zameraná na prieskum dopravných pomerov v katastrálnom území Nitrianske Hrnčiarovce, s hlavným zameraním na účelové komunikácie, konkrétne poľné a lesné komunikácie. Prieskumom v teréne sme podrobne zmapovali existujúcu cestnú dopravnú sieť, ktorú sme rozdelili podľa účelu na štátne cesty, miestne komunikácie, poľné cesty a lesné cesty. Pri každej ceste sme hodnotili jej stav, dĺžku a šírku. Na základe toho sme cesty rozdelili do kategórii a priradili im návrhovú rýchlosť. Všímali sme si formu odvodnenia, sprievodnú vegetáciu a posúdili technický stav ciest. Rovnaký proces sme uplatnili pri príslušných cestných objektoch. Zo zistených údajov sme spracovali mapové výstupy, každú cestu jednotlivo rozobrali vo výsledkoch práce a vypracovali bilančné tabuľky a tabuľku analýzy ciest, kde sú zmapované údaje prehľadne zhrnuté.
Key words:pozemkové úpravy, lesné cesty, miestne komunikácie, cestné objekty, sprievodná vegetácia, dopravné pomery, cestné teleso, poľné cesty, doprava

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited