Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identification number: 1572
University e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Reconstruction of field road in the cadastral area Smrdáky for the purpose of land consolidation
Written by (author): Ing. Richard Bajan
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor: Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Opponent:Ing. Karol Šinka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rekonštrukcia poľnej cesty v katastrálnom území Smrdáky pre účely pozemkových úprav
Summary:Diplomová práca je zameraná na rekonštrukciu poľnej cesty vo zvolenom katastrálnom území, a následnú tvorbu výkresovej dokumentácie predmetnej komunikácie. V úvodnej časti práce je popísaná teoretická časť návrhu prípadnej rekonštrukcie poľných ciest, cez charakteristiky smerového a šírkového vedenia, šírkového usporiadania cestného telesa, konštrukcie vozovkového krytu a v neposlednom rade i návrh odvodňovacích zariadení a cestných objektov. V ďalších častiach práce je stanovený cieľ, zvolené metodické postupy, ktoré je potrebné dodržiavať pri samotnej rekonštrukcii či návrhu. V hlavnej časti práce je podrobne popísaný návrh rekonštrukcie poľnej cesty. Cieľom práce je v konečnom dôsledku vytvorenie súhrnného projektového diela rekonštruovanej poľnej cesty pre účely pozemkových úprav. Práca poskytne ucelený pohľad na problematiku projektovania poľných ciest zosumarizovaný v textovej, výkresovej a hmotovej časti rekonštruovanej poľnej cesty.
Key words:Poľná cesta, Návrh cesty, Terénne úpravy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited