Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identification number: 1572
University e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design of field road in the cadastral area Cestice for the purpose of land consolidation
Written by (author): Ing. Rita Görcsösová
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor: Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Opponent:Ing. Karol Šinka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Cestice pre účely pozemkových úprav
Summary:Predkladaná diplomová práca sa zaoberá návrhom poľnej cesty príslušnej kategórie v katastrálnom území Cestice. Základným cieľom práce je vypracovanie projektu, ktorého súčasťou je aj výkresová dokumentácia. Samotná práca je rozdelená na časť teoretickú, ktorá pojednáva o problematike poľných ciest v rámci pozemkových úprav. Prvá kapitola sa zaoberá teoretickým výkladom problematiky návrhu poľných ciest. Rozoberá problematiku smerového, výškového ako i šírkového vedenia trasy cesty a následne dimenzovanie vozoviek poľných ciest, odvodnenie ciest a sprievodnej vegetácie. Následne popisujeme charakteristiku záujmového územia. V praktickej časti práce sa venujeme samotnému návrhu poľnej cesty, opierajúc sa o získané informácií z danej problematiky ako i dostupných mapových podkladov. Sú v nej popísané konkrétne návrhy, postupy a zásady, ktoré je potrebné dodržiavať pri samotnom návrhu.
Key words:návrh poľnej cesty, poľné cesty, návrhová rýchlosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited